Вход
Обсуждения
Сортировать: по обновлениям | по дате | по рейтингу Отображать записи: Полный текст | Заголовки

МузАРТ-Алматы концерт-21.04.2013

Ак кайын буршик жарганда 

Саламатсыздар ма курметти МузАРТ ансамблинин жанкуйерлери!))

МузАРТ ансамблимен калай кездесуиме болады арман болып жур шыны керек,ия болмаса естуим бойынша белгили каражат аркылы гана кездесуге болады канша екен билмейсиздер ма?!

настроение: Благодарное
хочется: встретиться
слушаю: тока МузАРТ

Метки: Адиля

ВИА МузАРТтын жана ресми сайты туралы!

ВИА МузАРТтын
10 жылдык мерейтойы карсанында  www.via-muzart.kz  ресми сайты ашылып  копшилик
МузАРТсуйер  кауым  куанып 
калганы рас,бирак  бугинде сол
ресми сайттын  ашылганына  4 
айдай  уакыт  болды,ал 
копшилик  куткендей сайттын копшиликке
берер пайдасы   азирге  болмай 
тур.Ресми сайт ашылганда 
адеттеги  сайттардан  озгешелиги 
ON-LINE билет  тапсырыс  беру 
мумкиндиги  болды,онда  концертке билет  тапсырыс 
берсен,  сату  болиминин 
агенттери  1  таулик 
ишинде  сизге  хабарласады  
деп  жазган  еди,бирак 
мен  ол   кызметти 
колданбадым,жалпы  ол   кызмет 
жумыс  жасадыма  алде 
жай  жазылган  нарсе болдыма 
 билмедим. 
Енди  сайттын   баска 
да   мумкиндиктерине  шолу 
жасасак:адеттегидей  озинизге  керек 
тилди  тандайсыз :казак немесе
орыс,жалпы сайтка   киргенде 
басты  беттин  ашекейленуине 
конил толады,Сайттын  басты  бети  МузАРТ 
суретимен безендирилген  ,жалпы  алганда  
ески  суреттер,(онын  орнына  
жогары  сападагы  сурет 
койса  тамаша  болар 
еди) ,сайтка  киргенде  конак 
ретинде  немесе тиркелген  колданушы  
ретинде  киресиз(сайтка
тиркеу  бары  аздап 
куантады),ары  карай  негизги 
менюда :фан-клуб,биография,видео,музыка,фото,сухбаттар,форум,конактарга,байланыс
ушин
     деген    силтемелер бар. 


Биография  бурынгы  сайттагы 
материал,видеода сапасыз  видеолар,фотода  бар-жогы 20-25 сурет жане ески  суреттер,форум  жайында 
айтпасамда  болады,ен  белсендиси 
конактарга  болими ,онда 
жанкуйерлердин    жаксы  пикирлери 
мен  тилектери бар(бирак  ишинде куып 
кеткен конактардын  жазбалары   да  бар),музыка болимине  келсек ен 
конил толмаганы  сол  андердин 
ресми аты   дурыс  жазылмаганы 
былай  турсын МузАРТка  мулде 
катысы  жок  андер 
жур,бул  былайша  айтканда 
жауапсыздык  болар. Мумкин  бул  сайттын 
бастамасы  болар жане  де сайт 
толыгымен  иске  косылмаган 
болар (бирак  буган  озим 
куманим  бар  бурынгы 
сайтта  да   солай 
болган ) Негизинде  биздин  елде сайтты  безендиру 
мен  оган кызмет  корсету айтарлыктай  кымбат 
емес. Копшилик   жанкуйерлердин  жана 
сайтка  конил  толмагандыктарын  байкадым ,ен болмаса 
жанкуйерлер  ушин
жаналыктарды  уакытылы енгизип турса,жана
андерди  мумкиндигинше копшиликке  тарамас 
бурын   ресми сайтка  жуктесе,сапалы суреттерди ,фото-сессия  суреттерин ен 
биринши  сайтка  салса,сапалы форматтагы  бейнеклиптер мен роликтарды  ен биринши осы  сайт аркылы 
таратса екен,кыскасы МузАРТка катысты 
барлык  жаксы  жаналык 
ен  биринши  осы 
ресми сайт  аркылы  тараса
 деген  тилегим 
бар  озимнин  жане 
де  буган  копшилик 
косылады  деп  ойлаймын, тагы  бир 
айта  кететини  сайтка 
тиркелгендердин  коби оздери  туралы 
ешкандай малимет жазбаган (жалпы 
айтканда сауатсыз  колданушы  сиякты).


Осынын  барлыгын  МузАРТты 
жамандау  ушин  емес ,казак ан онеринин жанкуйери  ретинде 
дурыс натиже шыкса екен деген максатпен жазып  отырмын.Сын тузелмей  ,мiн тузелмес деген  бар,жалпы 
меники  орынды  сын 
деп  ойлаймын.Елимиз  алемдик 
шоу-бизнестен  калып койганы
жасырын  емес,бирак  осындай 
карапайым  нарселер колга  алынбаса 
ешкандай  оркендеу  деген бола 
коймас,айта  берсек  кемшиликтеримиз  коп 
арине ол бирак  болек  ангиме. Мумкин  жогарыда 
айтылган  кемшиликтердин  барлыгынын озинин  тусиндиретин 
себептери бар  болар,бирак олай  болса копшиликке  себептери 
тусиндирилсе  екен .


МузАРТ эстрадамыздын кошбасшысы ретинде  барлык жаксы  жагынан алда 
болуга  тиiс деп ойлаймын . Сондыктан  
жанкуйер  ретиндеги коптин  тилегинен 
аз  да  болса 
дурыс ой туйiлсе  екен. Ресми сайт  туралы 
макаланын  аз-кем  катеси 
болса  кеширерсиз, жане  де  оз 
усыныстарынызды   комментарий
ретинде  калдыруынызды  сураймын!
(окиништиси  максимум 10-15 коммент.тен  аспайды-ау осы)Копшиликтин  пикирин 
билу  ушин  ресми сайт туралы  сауалнама 
жасауды  дурыс  кордим,сауалнаманы пайыздык  корсеткиш 
ретинде  корсетсе  халык пикири 
айкындау  болады  деп 
ойлаймын.


МузАРТка тек  кана  жаксылыктар 
тилеймин,жанкуерлерди куантатын 
жаналыктар  коп болсын,асем  анге 
бай  болайк!


 


 


Сериккали Шешенбаев 
арнайы  Жаса МузАРТ
кауымдастыгы  ушин!     


 

ВИА МузАРТтын жана ресми сайтына конiлiнiз канша пайыз толады?(WWW.VIA-MUZART.KZ)
100 %
90%
80%
70%
60%
50%
50%-дан томен
Голосовать
window.answers_59D2915782B1AE7F = [2301191885,2301191886,2301191887,2301191888,2301191889,2301191890,2301191891];
Опрос не ограничен по времени.Жанды дауыстагы музыка!!!

Курметтi казак эстрадасынын тындарманы,бугiнгi танда елiмiзде аншi-орындаушылардын улкен сахналарда фонограмма колдануы халык,журналистер,юморист-сатирик т.б. атынан жиi сынга алынуда.Жалпы елiмiздiн эстрадасындагы онер иелерiнiн айтуы бойынша бiзде жанды дауыста ан айта алатын аншiлер коп,бiрак оган техникалык-материалдык тапшылыктар кедергi дейдi .Бул айтылганга да келiсуге болады себебi Казакстандагы шоу-бизнестiн дамуынын каншалыкты кенжелеп калганын тындарман кауым жаксы бiлетiн болар,оны дамыту тиiстi органдардын жумысы,бiздiн колымыздан келерi осылай сауалнама жургiзумен шектелiп тур азiрге.Жалпы жанды дауыстагы музыканы екiнiн бiрi тусiне бермейдi ,ал бiздiн елде сол жанды дауыстагы музыканы халык кабылдауга каншалыкты дайын?Кейбiр шет елдерде фонограммага катысты ар турлi дарежеде зан кабылданган,ал кейбiреулерiнде мулде руксат жок.

Бул саулнаманын мiндетi елiмiзде жанды дауыстагы музыканы (ягни фонограмма,минусовкасыз музыкалык аспаптар суйемелдеуi аркылы) тындауга халык каншалыкты дайын соны аныктау гана,ал калган проблемаларды комментарий ретiнде жазсаныз болады.Осы сауалнама аркылы казак эстрадасына тенiзге куйган тамшы улесiмiз болсада тигiземiз деп ойлаймыз!!!Катысканыныныз ушiн рахмет! 

Жанды дауыстагы музыканы (ягни фонограмма,минусовкасыз,музыкалык аспаптар суйемелдеуi аркылы) колдайсызба?
Ия,толык колдаймын
жок,карсымын
Маган айырмашылык жок,екеуiнде тындай берем
Голосовать
window.answers_1511AF239FE7E47D = [2301182435,2301182436,2301182437];
Опрос не ограничен по времени.


Sen kelersin...
 Бугінгі  танда казак 
эстрадасында  кыргыз,озбек,турік,араб  т.б. елдерінін андері айтылып жур.Ол андерді
орындап  жургендердін  кейбірі 
авторлык  кукыкты
сактаса,кейбірі  сактамаган.Осыган
байланысты  елімізде  озге елдін андерін орындап жургендерді сынга
алушылар кобейді.Менім ойымша музыкада 
улт,тіл деген шектеу жок,егер ол жаксы ан болса неге оны  орындамаска,тек колдан келсе оз казак  тілімізде орындалса  нур устіне нур болар еді.Кыргыз,озбек
композиторларынын  андері  МузАРТ-тын да репертуарында бар,бірак  олардын 
барлыгынын авторлык  кукыгы
сакталган.  
  Бірде  youtube.com  сайтынан  елімізде біраз андері айтылып журген талантты
кыргыз аншісі  И.Абдразаковтын  бейнеклиптерін  карап отырып 
Урмат Усенов&Султан Садыралиев “Sen kelersuun” деген видеороликты
карадым,тындап отырсам МузАРТ орындап журген “Сен келерсін” ані екен,кейін бул
видеороликті достарым  коріп:” Сонда
МузАРТ “Cен келерсінді” кыргыздардан урлап алганба”- деп кулді,мен:” жок
керісінше”- дедім.
“Сен келерсін” анін копозитор  Марат Ордабаев,созін  Анар Шамшиддинова жазган,ан авторлары Актау
каласында турады,анді ондеген:Д.Беляев. Алгашында композитор М.Ордабаев анді
анші Гаділбек Жанайга орындауга берген,ал ан тындарман  кауымга алгаш 2006 жылы  МузАРТтын орындауында тарады.Анші Гаділбек
Жанай “Сен келерсін” анінін багын МузАРТ 
аша алатын болгандыктан анді 
МузАРТтын орындауына бергенін айтады.Композитор М.Ордабаев “ Сен
келерсін” туралы ” Жулдыздар отбасы” журналына берген сухбатында былай дейді:” Осы анім дуниеге келгеннен кейін
копшілік таныстарым:” Біреуге гашык болып журсін бе?” –деп сураган.Мен кашанда:”
Менін аяулы карындастарым –казак кыздарынын баріне гашыкпын”,-деп  жауап беремін.Ягни,бул ан откінші сезімнен
туган шыгарма емес.Аннін созін жазган жергілікті акын  Анар Шамшиддинова бір тойда МузАРТ
ансамблінін жігіттерімен кездесіп,осы анді усынады.Ол кезде  аннін орындаушысы Гаділбек Жанай
болатын.Мейрамбек пен Сакен сол арада анді тындап коріп,унатып,репертуарларына
косуга келісім береді.Онерлі інілеріме рахмет,Актауда откен концерттеріне
курметтеп шакырды”.
 
  Жалпы “Сен
келерсін” оз орындаушысын тапты

десем 
кателеспеген болар едім.Ан копшілік тындарманга тараганда хит болды,алі
кунге дейін копшіліктін уялы телефондарынан табуга болады.”Сен келерсін”
гашыктык сезімді жырлайтын лирикалык туынды.Жасыратыны жок МузАРТты біле
бермейтіндер,асіресе кыздар осы: “Сен келерсінді” естіп унатып
калдым,МузАРТтын  тагы баска кандай
андері бар?”- деп осы когамдастыкта ан іздеп жургенін байкадым.Осы ан туралы
когамдастыкка жазган себебім: аз да болса ан тарихын айтып,”Сен келерсін”  озіміздін аніміз екенін айткым келді,болмаса
кейбіреулер “Сен келерсінді” кыргыздардыкы деп ойлап калуы мумкін,ал
МузАРТтыктар “Сен келерсіннін” кыргызша нускасын мулде естімегенін ескерсек,
бул жерде маселенін аныгы байкалган болар ендеше.Жалпы  “Сен келерсін” анінін озге тілде айтылып
жургені,ол аннін каншалыкты хит  екенін
корсетіп тур деп ойлаймын,ен бастысы тындарман 
кауымда теріс пікір калыптаспаса болганы!
 
MuzART-жана альбом туралы!ВИА МузАРТтын жана альбомын онер суйер кауым асыга
кутуде.Буган дейiн”Сенiн козiн”,”Аттен-ай”,”Есiне ал” атты уш альбом жарык
корген. ”Есiне ал” альбомы 2007 жылы жазда шыккан
болатын.Содан берi  уш жылдан астам уакыт отiптi,расында бул мерзiм
бiр альбом дайындауга
узактау.Муны МузАРТ аншiлерi  репертуарына деген  жогары талгаммен тусiндiредi
жане де топка усынган барлык андердi орындай берсек бiз
бугiнде оннан астам
альбом шыгарып тастаушы едiк
дейдi.Шыныменде
кез-келген андi
орындаса МузАРТтын онерiн
багалаушы тындармандары азаюы созiз,топтын анге деген жогары талгамы жане де онерде устанган
саясатынын аркасында ансамбль бугiнде ”МузАРТ”  деген атка
толык лайык.Сонымен катар осы аралыкта  ансамбль
аншiсi М.Бесбаев ”Аяулыма”,”Ан-термелер”атты
екi альбом шыгарды жане
де келесi жеке альбомын
да бастап кеттi.Ансамбльдiн озге аншiлерi С.Майгазиев пен К.Жанабiловтiн
де жеке альбом шыгаруга андерi
жетiп тур,бiрак бул альбомдар МузАРТтын
жана альбомынан кейiн
жарыкка шыгады дейдi
топ аншiлерi.”Есiне ал” 
альбомынан кейiн
ансамбль Алматыда уш кунге созылган есеп беру концертiн откiздi жане
Казакстаннын барлык аймактарында,жакын шетелдерде гастрольдiк сапармен болып кайтты. ”Есiне ал” альбомынан кейiн  МузАРТтын орындауында жана ан  жинакка кiруi тиiс келесi андер жарыкка шыкты:


1)Ол коктем оралмайды(а:А.Бексултан.с:К.Бегманов)


2)Арманай(а.,с.:Ж.Сатаев)


3)Гашыктар жыры(а:М.Кусайнов,с:Т.Молдагалиев)


4)Алматым журегiмде&Р.Рымбаева(а:А.Бейсеуов,с:Т.Молдагалиев)


5)Балдаурен(а:Е.Слендиев,с:Ш.Сариев)


6)Есiл
агады(а:А.Есмуханов,с:Г.Жайлыбаев)


7)Кузгi
бак(а:А.Бексултан,с:К.Сарин)


8)Сагындым калка(а.,с:Р.Таттибаев)


9)Тумарым(а:А.Дуйсенов,с:Р.Зайтов)


10)Бастау&Каспий (а:У.жолдасов,с:Р.Зайтов)


11) Шын журектен&Каспий (а:У.жолдасов,с:Р.Зайтов) 


12)Достарым(а:А.Бексултан,с:Т.Аргынгали)


13)Казак елi(а:Ж.Даулетов,с:Н.Айтулы)”Есiне
ал”  альбомы Казак эстрадасындагы ен
кымбат багаланган альбомдардын бiрi.”Есiне ал” 
альбомынын тусау кесу(презентация) 
расiмi топ
аншiсi М.Бесбаевтын сыркатына байланысты
болмай калган.Ал жана альбомнын аты” Ол коктем оралмайды” немесе” Кузгi бак ” деп аталуы мумкiн,ан жинак  курамына шамамен он бес немесе он алты ан кiруi мумкiн.Буйырса жана ан жинак онер суйер кауымга унары созсiз жане жана альбомнын презентациясы
болады деп жоспарлануда.


 


В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу