Log in
Post
Spam

Тетьявлан мадышвла...


Like

You cannot comment as you are not authorized.


Gennady Smirnov      09-08-2010 00:52 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Пуры кечы лижы шергакан тангвла! Пакыла сирем... Шыжым жы каремышты пуа кылмыш кечым пиш когон вычена ыльы. Цаткыды ижым вычен шон ана керд ыльы - коньким писты керем доно тьосынгы вылец ялштен шынденаат и вылкы тыргештена. Ижы выцкыж гынят кыдалаш цацена ыльы. Маняр гана нуштылынна ушты выдышты ижы шелын кеаат... И цаткыдем паштекжы хокейла мадынна. Клюшкывлажым кугин какляка важан панды гыц пычкын лыктына ыльы. Шайбынажы уке да, кылмыш имни шыр лаштыкым мона да мадаш тынгалына. Э-э-эх, кынам жы имни "шайбыжы" чонгештен толеш да лепкашкет пытлоч-ч-ч пуа ыльы Когон каршта вет... Сойток мадына, магралтена изищ да пакыла мадына ыльы.
Ик гана ашындарем мадмы кодым тагу и лаштыкышты кылмыш жавам мон да циланам ужын анжалаш. Погынен шынзынна ти ырвезаш йыр жы да цилан цудеена вел ти жаважым анжен. Иэтжы шелын кеш да цилан уже выдышты шалгена - вувла вел и лаштык лошты кавшта гань шынзат... Ушты гыньят ик рвезашат лудтелыт да ыш магреп - цилан ваштылынна вел. Малан анят когон потика ыльы токо.
Тенге жы пуа вылны лым вацмеш мадынна. Лым вацмы кечыжым пиш вычена ыльы - празньык ганьок ти кечыжы ыльы. Амаленат кердаш ак ли ыльы - йыдым жы вар гыц таманьяр гана кыньылам ыльы лым лымжым анжаш окня гыц...
Тагачеш сита. Пакыла жы иргодым портыштыш мадышвла гишан сираш тумаем...
Gennady Smirnov      11-08-2010 07:32 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Тагачы изиш вес кишан сирем. Ашындарем ик рвезаш кым и служым паштек арми гыц толын да рушла вел шайыштеш ыльы... "Марийский язык совсем забыл" - манеш. Cола халык жы тыды гыц пиш когон ваштылыныт, кышты гынят погынен шынзыт да соикток ашындаратат да техень потика эдемвлам ваштылын страмаят... Хыть лу и эртенгежы, хыть коклы и - соикток ашындарат... Мыньжы 16-иаш мары сола гыц лактын кенам гынят мары йылмам монден ам керд токо. Школыштыжы мары йылмым тыменяш варештде гынят - соикток ашындарем. Сирмашышты жы шукы ошибкым ыштем гынят, простьыдок тиды гишан, шайыштын жы кердам.
Лачокжым келесаш гынь - студент ылмем годым жы марын ылына гынят рушла вел попенна ыльы лесотехнический институтышты жы. Тамалан шекланенна ыльы марла попаш рушынвла анзылны. Намысланем кызыт жы тиды гишан.
Gennady Smirnov      12-08-2010 07:38 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Пуры кечы шергакан кырык сир халык! Телым пыцкемыш толешат, портвлашты кырасин лампывлам чуктат ыльы. Электростанцийжым Йынгы Кушыргышкы канденыт ыльы кынам мыньланем 9-10 и темын векат. Атьям колхозын председатыльжы ылын тынамжы. Генератырланжы атьам кыдал каштын ыльы Чываксарышкы вал, Горькийышкы вал - ам ашындары. Ти верема анзыцжы солаштына кырасин лампы доно вел сотым ыштат ыльы пыцкемыш годым. Кырасин пытен гынь якты лоценам пижыктат ылын - ти лоценавлажы цила портышты векат камака вылны кошкен киат ыльы. Камакажымат ирок пижыкташ куштылгы, йыдымжат кырасинет уке гынь портым сотемден кердат.
Ындежы мынь сагаем айда портыш пырыдаок, да анжамалда кырасин лампы сотемышты тамахань эдемвла шынзат. Пун олмангашты кок папи миж шыртым шыдырен шынзат. Покашты, изи камака ("галанкы") сага шонгы тьотьа йыдалым ышта (плетет - кыце ти шамкжы марла, монденам, простьыдай, да палшыда) . Эче ик шонгы тьотьа пун покемыш пырен шынзын да писты каваштым кызыдон ныжеш, выцкыжемда. Папивлажы ровотаят да "манеш-манешым" шайштыт. Кынамжы шонгы ылымашым ашандарат, кынамжы тамахань цудам, кынамжы яляхай пашкудым пиш когон страмаят... Седрашты жы изи тетьявла мышкыреш киен вазынытат да тамахань мадышым мадыт. Изи яктын кашаргывлам (спичка гыц выцкыжрак да кужырак, икта 100 кашаргы...) кид лапаш цымырен шындат да седра вылкы шындатат кидым чынь карангдат. Кашаргывлажы кенвазыт цила велкыла - тамахань ара лин шынзеш. пакылажы теьявла церотдон ти кашаргывлам постарат. Ара гыц ик кашаргым вел налаш лиеш. Налмет годым вес кашаргыжы мыльга гынь церотет вашталтеш весылан. Мадын налеш тыды, ку сек шукы кашаргым поген шында ыльы. Кынамжы тетьявлает пиш соредалаш тынгалыт ыльы: "Мыльгыш!!!" "Ыш мыльгы!!!! "Мыльгыш манам!!!!!!!" Соредалыт гынят йукышты силан агыл. Вес тетьявлажок ти соредалмышым чынь шагалтат: "Тырын! Нимат колаш акли мам Йоргин папажы шайыштеш!!!"
Э-э-эх-хе! Ындежы мы палена - цила "манеш-манешвлам" теьявлаэтжы пиш когон колыштытыш! Кынамжы папивла жы икты весы дон пылыш гыц пылышыш вел шайышташ тынгалыт, ыныкавлан пылышыштым перегат... А ыныкажы седра гыц кыньылешат выд йуаш цыланыш пырен колта да тышец ситцы занавескы шайылан шагалешат соикток цила шайыштмашым колеш .
Техень "тыменьмашат" ылын, школышты вел агыл...
ответить(с цитатой)
Gennady Smirnov      14-08-2010 04:36 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Пуры кукшыгечы лижы, шергакан кырыкмары халык! Йуржы кырык сирыш толжыш йылерак!!!
Эче ик "портыштыш" мадышым пыйырт ашындарем. Парня кыцкыжаш писты укш гыц мытык "тангатавлам" пычкын шындат ат та "тангатавлам" пеле лош шелыт ыльы. Пел покажы йыргешкы ыльы, вес покажы тор, "квадратныйрак" ыльы токо. Техень писты панды лаштыквлажым икта 30-40 ышташ келеш ылын. Кыце мадаш жы ам ашындары - палшалтемада... Кушыргы, да Йоласал монгыр солавлажтыжы ти мадышым ашындарышашлык ылыт.
Яра, тамдан палшыштам вычем, да пакыла сирем
Шошым, лым шылаш тынгалмык ма "Апшат нерыш" погынена ыльы. Ты кырык лаштыкжы сек иры шылен кеа да кошка ылын. "Петюкала" мадынна ты кукшы рок лаштыкыштыжы... Петюкажам ыштат ыльы пыркем панды гыц. Кыжгыцжы икта 2-3 сантиметр нары. Кыт жы - 5 см нары. Ик мычашым кашартен шындат, весыжы ножовкы дон пычмы тор кодеш. Тор мычаш дон кырпыц вылан шындат ыльы. Ты кырпыц йыр жы ныл оголан изи канавам кашар панды дон ыдырен шындат. Эче келеш цаткыдырак кужы пыркем панды - икта метр гытла. Мадшывла жы ик оролым айырат (кужы пандетжым кидвла церот дон мычаш гыц мычашыш кычен кеат да кун кидешжы панды пыта - тыды орола). Вес мадшывлажы церот доно кужы пандым шуэн колтат да петюкажым кырпыц вылец шин лыкташ цацат. Попазымык жы петюкает пиш мындыркы чонгешта. Оролыжы петюка паштек кыргыжеш да "Пеееетююююкаааа!!!" - сасла. Ти вереманок шин колтыш рвезашетжат кыргыжеш петюка шындым вар шайыкы - тышты жы (икта 5-7 метырышты тореш канавам ыдырат ыльы). Ты канава якте шомык жы тышак шагалаш лиеш да каналташ. Силаэтжы кодын гынь да веремаэтжат улы гынь - мынгеш кыргыж кердат да церотыш шагалаш. Оролы жы, петюкаэт мындыркы чонгештыде гынь, тыдым хватяат чыньрак мынгеш кырпыц вылкы пыртен шындаат пиш чынь кыргыжеш церотышкы. Лывшалтшы эргашым эртен кеа гынь - оролы вашталт кеа. Кынамжы петюкаэт кырпыц гыц вел кенвазеш да ныл оголан канава коргеш кодеш. Тынамжат оролы вашталтеш. Кынамжы петюка икта пелметыр кытла вел канава доц тыргешта. Тынамжы "какляка кидан" лывшалтшы эргашет кыргыжтеок вычен кердеш церот шайылны. Кынам вес рвезаш петюкаэтым мындыркы лывшалт колта - тынам цила "какляка киданвлажат" цилан иквареш кыргыж кердыт да эчеат "лывшалтмы" церотыш мынгеш кыргыж толыт.
Яра. Тагачеш сита. Тажы мыньланем палшаш ида шекланы - тамам монденам да "алталем" гынь торлалтыда. Кого тау тидым лыдыда гынь...
Gennady Smirnov      16-08-2010 08:36 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Пуры кечы, шергакан кырык мары халык! Йынгы Кушыргы гыц иктажы улы гынь мыньын шалам сола халыклан келесыдай! Яра, пакыла ашындарем да сирем... Эче техень статян кангыж мадышла мадынна ыльы. Лымжы - "Акули"... Эргашвла вел мадыт ыльы токо. Якты ханга гыц изи лопаткавлам пычкын лыкташ келеш ыльы. Акулижымат якты ханга гыц ыштат ыльы - кид лапа кыташ, да ныл монгыран кашаргы. Кыжгыц жы 2-2,5 см нары. Покавлажы тор лишашлык ылыт. Ик покаэш покшалан акули тореш ик канавам пычкын лыкташ келеш. Вес покаеш - коктым, кымшы покаеш - кымытым, да ныл тореш канавам - нылшы покаеш пычкын лыкташ келеш. Акули кок мычажыат кашартен шындымы лишашлык ылыт. Кукшы рок лаштыкеш ныл оголан варым ("портым") панды дон ыдырен шындат (пока кытжы 50-70 см нары). Акулижым ти вар покшак пишташ келеш. Мадшывлажы церотым шотлен шындат ("На золотом крыльце сидели..." - марын церот шотлымвла ылыныт вет - монденам, ашындараш палшемада... ). Яра, пытариш мадшы эргашет лопткажы дон акули кашаргы вуйым шелешат: "Икты!!" сыгырал колта. Акулижы куш тыргешта. Варажы тыргештыш акулиэтым лопаткадон когон цаткыдын лывшал колтаат: "Кокты!!!" - сыгырал колта. Акулижы мындыркырак чонгешта... Кокшы рвезашет кенвацшы акулим рок гыц кид доно налешат "портыш" шуен колта. Акулижы "портыш" вазеш гынь - церот вашталтеш. Пытариш эргашетын "кокты" кышаныштыжы улы... "Портыш" ак попазы гынь - пытариш эргашжы пакыла мадеш. Анжалыт махань пока дон акулижы кушкыла киа. Аштеда? Лин кердыт - "икты" гыц "нылыт" якте. Яра, алмада иквареш анжалына, ужыда? "Кымыт" покадон акулиет кушкы киа. Рвезашет пиш сусу ылеш - кым гана шин да шукы лывшалтышым шотлен кердеш. Тевеш лопаткажын тореш мычаш доно акулин кашар вуйжым слабкан шелын колтыш да кушкыла шин акулилан рок вылкы кенвазаш ак пу... "Кымыт, нылыт, вызыт, кудыт, шымыт!!! - шелмышвлажым шотла. Ти вереманок "портгыц" мындыркырак карнгаш цаца... Икта выц метыр нарым уже карангын ордыжыш, да акулиет рокыш кенвазын. Эче кок гана тенгела акулиетым лопатка доно "куштыкта"... "Коклы иктым" шотлен шындыш, да икта 12 метыр якте "портгыц" пакы акулим карангдыш. Ти гана жы кокшы эргашет акулим шуен колтышат "порт" коргыш попазыш. Ындежы тидын церот жы акулим "куштыкташ" да шелмышым шотлаш... Тенге мадыт шуды, кокшуды, кымшуды... тыжем... якте - маняр якте мадыш анзыц ышке лоштышты ярыктат.
Иктамам мондышым гынь - торлалтыда. Тау вел манам.

Gennady Smirnov      18-08-2010 06:48 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...


Йынгы сир...
Natali P.......      01-10-2010 23:21 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Jazon sirenda! pish kogo susu dono marla lydym tau tälända.
Gennady Smirnov      02-10-2010 20:52 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Кого тау! Сусу ылам - тамдан мары юкым вычен шонам
Тошты вереман мадышвлажым ашындареда? Мыньжы лачокок шукым монденам...
О!!! Эче иктым ашындарен колтышым кызыток!
Ти мадышым самырык ыдыраш да рвезашвла мадыт ыльы шошым да кангыжым - пыцкемышалташ тынгалмыкы.
Мадшывла олмангаеш пырен шынзыт ыльы. Ик айырым мадшы спичка кашаргым налешат кок лапа лоэш таен кычен шында. Варажы цилалан, церот доно, ти кашаргыжым кид лапа лошкы пишта. Кашаргыжы икты веле!!! Кулан ти кашаргы попаза - вес мадшывлажы иктат ак палеп? Пакылажы ам ашындары... Тагу палышышлык ылеш - кун кидышты ти спичка кашаргы ылеш? Пала гынь, коктын кидыштым кычен шындатат пыцкемыш лыкыш кен колтат ыльы... Рвезаш дон ыдыраш... Мам ыштат ты лыкыштыжы вал??? Мынгеш шекланен-шекланен толытат икана икты выкышты акат анзеп...
Э-э-хх! Икта маняр верема эртымык ти самырыквлаэт суаным мадын шындат ыльы - пиш когон цашанвла
Ты пыцкемыш лыкыштетжы вес самырыквла цымырат ыльы... Шонгы папивла ныным ужытат манеш-манешым сола мыч колталтат: "Анжок-анжок, шыжы толмык Егорын ыныкажы да Клавьен ыдыржы суаным мадыт векат!!!???"
Кызыт жы самырык ыдыр-рвезашвла техень мадышла мадыт вал?
Gennady Smirnov      06-02-2011 07:22 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Пуры кечы лижы, шергакан кырык мары халык! Вычышым-вычышым туан йылмы йукым тишты, та вычен шым шо. Марын эдемжы иктат уке ганьок... Рушла вел цилан сиреда... Мыньжат марлажы тишакен вел сирем вет. Малан сирем адаат ынгылы сай. Яра, келесем. Мынь школышты жы мары йылмым тыменьтелам. Атям дон авамжы тенге ыштеныт - мары йылмыжы Генайналан керал ак ли сай, маныныт. Седын доно мынь шайышт мыштем гынят, сирашжы яжон ам мышты, пиш когон шукы ошибкывлам ыштем векат. Та шамаквлажымат шукым монденам сай, тевеш руш шамакым сирышым - "ошибкавла". Марлажы кыце келесымла, аштен пудай.
Тау вел манам таланда!
Gennady Smirnov      06-02-2011 07:22 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Пуры кечы лижы, шергакан кырык мары халык! Вычышым-вычышым туан йылмы йукым тишты, та вычен шым шо. Марын эдемжы иктат уке ганьок... Рушла вел цилан сиреда... Мыньжат марлажы тишакен вел сирем вет. Малан сирем адаат ынгылы сай. Яра, келесем. Мынь школышты жы мары йылмым тыменьтелам. Атям дон авамжы тенге ыштеныт - мары йылмыжы Генайналан керал ак ли сай, маныныт. Седын доно мынь шайышт мыштем гынят, сирашжы яжон ам мышты, пиш когон шукы ошибкывлам ыштем векат. Та шамаквлажымат шукым монденам сай, тевеш руш шамакым сирышым - "ошибкавла". Марлажы кыце келесымла, аштен пудай.
Тау вел манам таланда!
Тамара Петрова      17-02-2011 20:02 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Пуры лижы Геннади! "Ошибка" шамакетшы "самынь" маналтеш. Тетья мадмашвлаэтшым кызыт когон республиканский конкурсыш вычат. Келеш гынь.положеним котем, Та тышкы сирен колтыда. Тамара.
Тамара Петрова      17-02-2011 20:09 (link)
Re: Тетьявлан мадышвла...
Геннади! Тожым, наверно, "Мы из Горномари!" сирымла. Ти сайтын хозажым вашталташ ядмыла. Хозажы ынжы шыдешкы, но вашталташ келеш.