Log in
Post
Spam

Наши традиции


Like

You cannot comment as you are not authorized.


Gennady Smirnov      08-12-2011 04:47 (link)
Re: Наши традиции
Тау Кристина!
Лачок вет. Когон тидыжы келеш ылнежы. Тевеш анжалмада - Пермыштыш этнографвла мары халыкын тошты вереман мырывлам да традицивлам погеныт да анжыктат.
http://www.youtube.com/watc...
Техень изи видеовлам шонгы папа-тьотьявла доно иквареш кырык сирыштыжат ышташ лиэш сай. Тумаялмада... Шонгы эдемвла пиш шукым ашындарен кердыт вет.
Gennady Smirnov      10-01-2012 02:48 (link)
Re: Наши традиции
Тевеш ашындарышым... Йынгы-Кушыргы керемет-каремвла гишан. Кым техень каремым ашындарем доко. Шонгы эдемвла соок тетьявлам тыш кашмаш гишан пиш вырсат ыльы. Ти каремвлаштыжы нимахань осовый палдырмашвлам ам ашындары. Лач начкырак рокеш кушшы шуды лаштыквла лишныш кок каремышты, да кымшыштыжы (Йнгы вес сирышты) изи яр постол ыльы, да кого уа кушкын шынзын ик сир монгырыштыжы. Папивла тетьям вырсымышты годым со техень шаям попат ыльы: "Тышкы кеаш ак ли - керемет ыла!!!" Ти кереметжы яжо вал, худа вал маланна келесыделыт токо. Тамдан сола лишныдажат техень керемет каремвлам ашындареда вал? Сиремада - тидыжы мары халыкын пиш шергакан традицижы ылеш вет.
Gennady Smirnov      10-01-2012 04:44 (link)
Re: Наши традиции
Эче иктым сиралтем... Изиэм годым техень "бизнесым" ырвезашвла солаштына ыштат ыльы. Рушарнян сола гач Йоласал пазарыш суасламарывла имни арававла доно кыдал каштыт ыльы. Рвезашвлана кушлыл да улык сола капкавлаэш цымырен шагалытат ти суасламары арававлалан капкам пачыт оксам пумы паштек вел. Кечы гытжы тыгыды осаэтым поген шындатат циланок лапкаш кыргыжыт праньык доно конфетым налаш да цилан иквареш качкыт)))
Gennady Smirnov      12-01-2012 02:18 (link)
Re: Наши традиции
Икта 1956-59 ивла лошты векат ашындарем кыце салтакеш служаш самырык ырвезашым провожаен колтат ыльы. Тырантасым кыцкен шындат, цила цыреан лентавла доно имнижым да араважымат косираэмден шындат ыльы. Тырантасышкы салтакын ротньыквла да тангвлажы пырен шынзытат сола мыч цила олицавлаэш кармоньым шактен да мырым мырен кыдалыштыт. Рекрутжы соок ял вылны шалга, ак шынзы. Кидыштыжы яратым ыдырашжын запонжым кыча да тыды доно мырым семынь дирижор гань коэшталта. "Цеверын код, цеверын код..." - ти ойхы мырын семым ашындарем токо. Шонгы эдемвла тынам шайыштыныт маланна ти традици гишан. Первижы руш кугижан армишкы рекрутвлаэтым 25 иэш служаш налыныт ылын. Шукынжок войнавлаштет ямын кодыт да мынгеш кырык сирышкы нигынамат ак толеп ылын. Седын доно ти традицижы ойхырак ылын...
Gennady Smirnov      31-01-2012 02:05 (link)
Re: Наши традиции
Эй, кырык сир тангвла! Ма иктат ада палшалты мыньланем. Ышкежы самырык ылыда гыньят шонгывлам ядын кердыда вет. Эче пиш яжо линежы тошты фотокартычкывлам сканируен шындашат тишакен анжыкташ. Техень фотовлажы цила портвлашты лишашлык илит сай. Постаремада, сканируемада, анжыктемада цила интернет-халыклан!!! Пиш кого таум келесена ылнежы тидым ыштеда гынь!!! Кристина, сканервлажы кызыт солавлашты улы сай?