Вход
Обсуждения
Сортировать: по обновлениям | по дате | по рейтингу Отображать записи: Полный текст | Заголовки

Boyuk dualarin arebcesini latin elifbasi ile burda yerlesdirin

butun interneti elek velek etdim amma..Covsen kebir duasinin erebcesini latin elifbasi ile tapmadim...cox heyf.xais edirem boyuk dualari burda yerlesdirin ki kimse oxusun.kitablarda var duzdu..amma bezen weytan o kitabi da gizlede bilir.menim cerekem bu gece qeybe cekildi ele bil..
evvelceden tesekkur edirem!
Allah oruc  namazimizi qebul etsin!AMIN!


Hicab - Qadinin deyeri...

Heз kəs цz baрэ ətrafэna hasar зəkən baрbana irad tutmur. Зьnki, hasarsэz bir baрэn zərərdən amanda qalmayacaрэ və baр sahibinin ondan bir bəhrə gцtьrməyəcəyi məlum məsələdir. Heз bir kəs də “azad olmaq lazэmdэr” deyərək evinin divarэnэ sцkmьr və və ya gecələr darvazanэ aзэq qoymur. Ona gцrə ki, bu oрurular ьзьn yaxюэca bir fьrsət olar. Yaxud, heз bir xəzinə sahibi var-dцvlətini gцz цnьndə qoymur və onu etibarlэ bir yerdə gizlətməmiю rahat olmur. Əks təqdirdə qiymətli əюyalardan əsər-əlamət qalmaz. Əюyanэn qiyməti nə qədər зox olarsa, təhlьkəsizliyi bir o qədər artэq təmin edilir.

Bьtьn bu misallarэ зəkməkdə məqsədimiz var.

Qadэn... Allahэn zərif, incə və qiymətli yaradэlэюэ... O, ьzlərinə mehribanlэq maskasэ atmэю fьrsət gьdən heyvan sifətlilərin qəzəbli əllərində solmamalэ, ismət gьlь tapdalanaraq ayaq altэna atэlmamalэ.

Qadэn... Эsmət və paklэq evi... O, həvəs oyuncaрэna зevirilməməli. Ey dost, iffət və paklэq Gцvhərinin qiyməti qэzэl, pul, baр məhsulu və ya ev əюyasэndan azdэrmэ?!

Ey dost, sən evinin qapэsэnэ baрlayэb pəncərəyə цrtьk salarkən evini yad insanlardan, yad nəzərlərdən qorumuю olursan, цzьnь zəncirləmiю, sэxэntэya salmэю deyil! Belə deyilmi?!

Sən təhlьkələrdən qorunmaq və əziyyətlərdən amanda qalmaqзьn цzьnь цrtьrsənsə, bunu heз kəsə aidiyyatэ yoxdur. Həqiqət qarюэsэnda yalnэz məntiqsiz dьюьncələr mцvqe tutur.

"Gərək ьrək təmiz olsun". Bu sцz sadəcə təskinverici bir dərmana bənzəyir, insanэ aldadэr. Ruhun təmiz olmasэ ьзьn ruhani aləmin qayda-qanunlarэna itaət olumalэdэr.

Qadэn bəюərin gələcəyidir. Bir millətin gələcəyinə baxmaq istəyirsənsə, bax onun qadэnlarэnэn iffət və tərbiyəsinə. Qadin ticarət əюyasэ deyil! Цzlərini юəhvət tacirlərinin bazarэnda, zəhərli, bulaюэq baxэюlar цnьndə tamaюaya qoyan kəslər necə də sadəlцvhdьrlər!. Nazlanэb, cilvələnib цzlərini юəhvani nəzərlər цnьndə tamaюaya qoyanlar necə aрэr yatmэюlar! Bunu bəюərin tərəqqi və sivilizasiyasэmэ adlandэrэrэq?! Olsa-olsa bunu yalnэz “heyvanizasiya” adlandэrmaq olar.

Ey əziz, divarlarэ daрэtmaq, pərdələri sцkmək və pəncərələri aзэq qoymaq, dar dьюьncəlikdir, ziyalэlэq yox. Bu cahiliyyət əlamətidir, sivilizasiya deyil!

Qadэnэn hicabэna qarюэ зэxanlar Allahэn hikmət və məntiqinə qarюэ зэxanlardэr. Hikmətin qarюэsэnda cəbhə tutanlar nadan və savadsэzlardэr.

Bəziləri цzlərini zəhmətə salaraq sьbut etməyə зalэюэrlar ki, цrtьnmək Qurani-kərimdə yazэlmayэb. Onlar ya цzləri savadsэzdэrlar, ya da dindən xəbərsiz bir qrup insanэ aldatmaq niyyətindədirlər.

Hicabsэzlэq sayəsində abэr-həyasэnэ itirərək rusvay olanlarэn nəhayət bir gьn peюmanlэqla əllərini qəflət baюlarэna vuranlar və цz cahilliklərinə lənət deyənlərin aqibətindən ibrət almaq bizə kifayətdir. Yoxa bizimdəmi baюэmэz daюa dəyməlidir! Bu gьn insanlэq aləminin baюэ hər gьn “daюlar”a dəyir, amma artэq bu “baю” o “daю”э hiss etmir, keyləюib...

Bir tikə “зцrəyə” gцrə imanlarэnэ satanlar, "gцzəllik yusifi"ni bir neзə qəlp pula dəyiюənlər, "iffət kцrpəsi"ni yьzlərlə ac qurdun qabaрэna atanlar bir gьn peюmanlэq divarэ arxasэnda ətəklərinə leysan kimi həsrət gцz yaюlarэ tцkəcək və axirətdə də cəhənnəm atəюində yananlardan olacaqlar.

Gərək ilk vaxtlar təmiz və юəffaf olan iffət libasэnэn gьnah зirki ilə зirklənməsinə yol verilməsin.

Gərək elə əvvəldən yad ayaqlarэn nəciblik tarlasэna girməsinə icazə verilməsin!. Yoxsa təzə aзэlmэю ismət gьlləri ayaq altэnda tapdalanandan və budaq sэndэrэlandan sonra aрlamaрэn, nə faydasэ?!
Mьəllif: Cavad Mьhəddisi

Hicab...

Qoyma əllərdə gəzə ey bacı, zinhar hicab, Nə gözəldir başa gər kim ki, taxar yar, hicab.
O hicab ki, xanımın xardan hey ismətidir,
O hicab ki, xanımın Tarıdan həm qismətidir,
O hicab ki, o hicab mövcud həya ayətidir,
Sözüm isbatıdı taxsan başa aşkar hicab.
Qoyma əllərdə gəzə ey bacı, zinhar hicab,
Nə gözəldir başa gər kim ki, taxar yar, hicab.
Tax onu, daim əziz tut ki, o qeyrətdi bizə,
Tax onu Allaha xatir, həmi ibrətdi bizə,
Tax onu, tax ki, o Zəhradan əmanətdi bizə,
Gər onu taxdısa şəxsən özü dildar hicab.
Qoyma əllərdə gəzə ey bacı, zinhar hicab,
Nə gözəldir başa gər kim ki, taxar yar, hicab.
Yetər ol gün ki, bu kəlməm neçə hüşyar anar,
Nədi qəsdi-Vüqar ol aşiq olan bil ki, qanar,
Ki, bilər aqibət hətta ki, Qiyamət uzanar,
Nə qədər ki, anacan, başda əgər var hicab.
Qoyma əllərdə gəzə ey bacı, zinhar hicab,
Nə gözəldir başa gər kim ki, taxar yar, hicab.
 
 
Muellif: Vuqar Rahi

"Qonshumla dialoq - HiCAB"

Mənim bir qonşu rəfiqəm var. Bütün namazlarını vaxtı vaxtında qılmasına və gözəl əxlaqlı olmasına baxmayaraq, o, evdən çıxanda və lazım olan yerdə hicab taxmır (örtünmür). Əlbəttə buna baxmayaraq, mənim dinim mənə buyurduğu kimi mən onunla gözəl və səmimi əlaqə saxlayıram. Mənə ehtiyacı olarsa və ya məndən bir şey istəyərsə, bacardığım qədər ona kömək etməyə çalışıram. Onunla əlaqəmdə və ona qarşı göstərdiyim səmimiyyətdə zərrə qədər də tərəddüd etmirəm. Həmişə hazırladığım şirniyyatlardan mütləq ona da aparıram. Reseptini istədikdə isə gizlətmirəm, məmnuniyyətlə ona başa salıram.

Ancaq niyə örtünməməsi mövzusunda isə onunla söhbət açmamışam. Həmişə bu mövzunu ləngidirəm və münasib bir vaxt axtarıram. Bir gün yenə onlara keçəndə qapını açdı və əynində namaz qıldığı paltarı gördüm. Mən salam verib, içəriyə keçib oturan kimi:
- Hicab örtməyin münasibəti ilə təbrik edimmi artıq səni?!
- Gülümsəyərək cavab verdi: Namaz qılırdım.
- Mən: Bu, namaz hicabıdır?
- O: Bəli.
- Mən: Bir şey soruşmaq istəyirəm, amma çəkinirəm.
- O: Xeyir, niyə çəkinirsən ki?! Ürəyində nə var soruş gəlsin.
- Mən: Səni həmişə, hər yerdə və hər halda görən Allahdan örtünürsən, amma kişilərdən örtünməyini əmr edən Allahın əmrini yerinə yetirmirsən?!
- O: Vallah...Heç bilmirəm nə deyim sənə.
- Mən: Bu sualı verməkdə haqlı deyiləmmi?
- O: Sən haqlısan...
- Mən: Onda gəl bu anlaşılmazlığa bir aydınlıq gətirək.
- O: Ola bilsin ki, namaz ibadətdir, müsəlman qadın Rəbbinin əmrinə itaət edib namazı əda edirsə, hicabı da taxmalıdır ki, bu ibadət yerinə yetsin. İkisi bir yerdə olmalıdır.
- Mən: Amma, hicab taxmaq, örtünmək yalnız namaz qılarkən əmr olunmayıb. Qadın naməhrəm kişilərin hamısının yanında örtünməlidir.
- O: Mənim də içimdən bir sual keçir, sənin saxladığın kimi, mən də verə bilmirəm.
- Mən: De, hamısını söylə!
- O: Hicab taxmaq niyə zərurətdir ki?
- Mən: Sualına cavab verməmişdən, bir şey deyim. Bütün müsəlman qadınlara örtünməyi buyuran kimdir?
- O: Allahu Təala.
- Mən: Allah, öz qullarına ziyan verəcək bir şeyi buyurarmı?
- O: Əsla!
- Mən: Sonra da axı, biz hər gördüyümüz ibadətin zərurətini bir-bir soruşuruq?
- O: Əlbəttə, yox!
- Mən: Yaxşı, soruşsam ki, niyə namaz qılırsan, nə deyəcəksən?
- O: Allaha itaət edirəm.
- Mən: Əhsən. Deməyəcəksən ki, namaz mənim bədənim üçün xeyirlidir, idman edirəm, lazımi hərəkətləri yerinə yetirirəm. Deməli, biz birinə desək ki, sən namaz qılmalısan, çünki namaz insanın gündəlik ehtiyac duyduğu idman hərəkətlərinə şamildir. O deyə bilər ki, mən hər gün idmana gedirəm, lazımi qədər bədənimi hərəkət etdirirəm və mənim namazdakı hərəkətlərə ehtiyacım yoxdur.
- O: Deməli hicab da belədir...
- Mən: Əlbəttə hicab da belədir. Biz müsəlman qadınlara desək ki, özünüzü qorumaq üçün hicab taxın, deyərlər ki, biz özümüzü hicabsız da qoruya bilirik. Sənin də daxilində bu cür suallar yaranıb yəqinki. Niyə mən hicab taxmalıyam?! Mən belə də əxlaqlıyam.
- O: Deməli onda, biz Rəbbimizin əmirlərini itaətkarlıqla yerinə yetirməliyik və hətta bunun hikmətini və məqsədini soruşmadan?!
- Mən: Rəbbimiz hər şeydə hikmətlidir və bizə əmr etdiyi hər bir şeydə dünyamız və axirətimiz üçün yarayan hikmət var. Biz əmr olunan bir şeyin hikmətini anlasaq və anlamasaq da, Ona itaət etməliyik.
- O: Bəli, namaz kimi...
- Mən: Bəli, namaz kimi. Peyğəmbərin (s.a.s) səhabələri, İsra və Merac gecəsi namaz əmr olunan kimi namaza başladılar və onlar namazın hikmətini və faydasını araşdırmağa başlamadılar.
- O: Bu gün isə bir çox araşdırmalar namazın insana verdiyi faydaları sübut edir.
- Mən: Əlbəttə bunlar müsəlmana daha əminlik və bu böyük ibadətə qarşı rahatlıq gətirir. Namazda olan hikmətlərin çoxluğu aşkar ola bilər, amma buna baxmayaraq bizi namaz qılmağa vadar edən bunlar olmalı deyil. Biz xalis niyyətlə Allahın əmrinə itaətkarlıq göstərməliyik.
- O: Onda deyirsən ki, mən Allaha itaət olaraq hicab geyinməyə başlayım, ondan sonra hicabın hikmətləri haqqında bol-bol fikirləşə bilərəm?
- Mən: Əlbəttə.
- O: Açıq-aydın başa saldığın üçün təşəkkür edirəm. Allah səndən razı olsun!
- Mən: Səndən də Allah razı olsun ki, mənimlə gözəl söhbət etdin və məni anlamağa çalışdın.

Sabahısı gün mən onu hicablı olaraq küçədə görəndə özümü çox xoşbəxt hiss etdim. Ona salam verdim və bu münasibətlə onu təbrik etdim. Dedim: İndi ki, artıq Allahın əmrinə tabe olaraq hicabı geyinmisən, onda hicabın hikmətlərini də müzakirə etmək olar. Qərara gəldik ki, sabah yenə görüşək və bu haqda söhbət edək.


Müəllif: Məhəmməd Rəşid Əl-İveyd

Hicab baglamaq istemeyen xanimin behanelerine alimin cavabi...

Gənc xanımın bəhanəsi: Başımı örtmək istəyirəm ama bunun vacib olduğuna əmin olmalıyam.
Alimincavabı:Quranda buhaqda qəti əmr var. Məgər bu səni qane etmir? Unutma Quranin müəllifi Allahdır.
Gənc xanımın bəhanəsi:Örtünməli olduğumu bilirəm, ancaq gələcəyimi də düşünməliyəm.
Alimin cavabı:Gələcək ölümdür heç onu düşündünmü?
Gənc xanımın bəhanəsi:Örtünmək istəyirəm amma ailəm icazə vermir.
Alimin cavabı: Unutma ailən səni cəhənnəm atəşindən xilas edə bilməyəcək. Məyər ailənin hökmü Allahın hökmündən üstündür?
Gənc xanımın bəhanəsi:Hələ gəncəm yaşlananda örtərəm.
Alimin cavabı: Sabah ölməyəcəyinə, yaşlanacağına dair əlində bir sənədin varmı?
Gənc-xanımın-bəhanəsi: Yenidən başımı açacağımdan qorxduğum üçün örtünmürəm.
Alimin-cavabı:Əvvəl örtün sonra bu haqda düşünərsən.
Gənc-xanımın-bəhanəsi:Əsas qəlbin təmizliyidir. Baş baqlamaq əsas deyil.
Alimin-cavabı:-Qəlbin-təmizliyi-Allaha-ibadət-və-itaətlə-tamamlanar. Allah əmrindən çıxan qəlb necə təmiz ola bilər?
Gənc xanımın bəhanəsi:Evləndikdən sonra mütləq hicab geyinəcəyəm.
Alimin-cavabı:-Evlənəcəyindən-əminsənmi?-və-ya-evlənəcəyin insanın-buna icazə verəcəyini nə bilirsən?
Gənc-xanımın-bəhanəsi: Gözəlliyimi hamı görsün deyə örtünmək istəmirəm.
Alimin-cavabı:Kaşki,bu gözəlliyini yalniz öz həyat yoldaşına nümayiş etdirəydin. Sənin əzalarını kiminsə görməsi vacibdirmi?
Gənc xanımın bəhanəsi:Başımın acıq olması məni dindən çıxartmır.
Alimin-cavabı:Dindən çıxartmasa da günahkarsan. Üzərində israr edilən günahisə sahibini daha da uçuruma aparar. Dindən çıxmasan da Allah əmrindən çıxmış olursan.
Gənc xanımın bəhanəsi:Hicab geyinmək üçün hələ hazır deyiləm.
Alimin cavabı:Hazır ola bilmək üçün hansı addımı atmısan? Vaxt gedir, ömür qısalır əcə lgələn də hazır olub-olmadığını soruşmayacaq.
Gənc-xanımın-bəhanəsi:Nəqədər-yoxladım-alınmır. Başımı bağladığım zaman sanki boğuluram.
Alimin cavabı:Əlbətdə bunun üçün güclü iman tələb olunur.
Gənc xanımın bəhanəsi:Başımı bağlasam heç zaman ərə gedə bilməyəcəm.
Alimincavabı:Açıq-saçıq geyindiyinə görə səninlə evlənmək istəyən kişi sənə nə qədər sadiq ola bilər?
Gənc xanımın bəhanəsi:Hicablı qızlar istənilən səviyyədə başqalarına nümunə ola bilmirlər.
Alimincavabı:-Sən-hicablan-və-nümunə-ol. Sən onlardan yox Peyqəmbərin qızından nümunə götür.
Gənc xanımın bəhanəsi:Qismət bir gün görərsən bizdə başımızı bağlamışıq.
Alimin-cavabı:İnşallah, amma tələs, unutma ki, ölüm gözləmədiyin biranda səni yaxalayacaq.
 
"Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar),
ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar (və ya örtülü saxlasınlar); öz-özlüyündə görünən (əl, üz) istisna olmaqla,
 zinətlərini (zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə) göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının
üstünə çəksinlər (boyunları və sinələri görünməsin); zinət yerlərini ərlərindən, yaxud öz atalarından, yaxud ərlərinin
 atalarından (qayınatalarından), yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud öz qardaşlarından, yaxud
 qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz (müsəlman) qadınlarından, yaxud sahib olduqları
(müşrik) cariyələrdən, yaxud kişiliyi qalmamış (onlarla birlikdə yemək yeyən) xidmətçilərdən, yaxud qadınların məhrəm
 yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər; gizlətdikləri bəzək şeylərini (xalxallarını) göstərmək üçün
ayaqlarını (yerə və ya bir-birinə) vurmasınlar. Ey möminlər! Hamınız Allaha tövbə edin ki, nicat tapasınız! (Mətləbinizə çatasınız!)"...Nur surəsi, ayə 31.

Hicab

"Qadınla kişi arasında müəyyən bir sərhədin olmaması, qeyd-şərtsiz, ifrat azadlıqlar və açıq-saçıqlıq cinsi ehtirasları artıraraq onu bir ruhi yanğı və heç vaxt təmin olunmayan istək şəklinə salır." Ayətullah Murtəza Mütəhərri

Örpəyin tarixçəsi, onun vacib olması, hüdudları və bir neçə şübhəyə cavab.

Örpək bütün dinlərdə.


Allah Təala bəşəri xəlq etmişdir ki, həyatın bütün sahələrində məhz onun bəndəliyini yerinə yetirsinlər. Bu yaradılışın son qayəsidir. Rəbbimiz bu hədəfə yetişmək üçün lazım olan qayda-qanunları öz Peyğəmbərləri vasitəsi ilə bəşərə öyrətmişdir. O, bəşərə nəyi vacib etmişsə bunu, onun xeyri, kamilliyi-hədəfə yetişməsi üçün etmiş və onu nədən çəkindirmişsə bunu, onu süqutdan saxlamaq üçün etmişdir.


Buna əsasən, bütün dinlərdə sabit qanunlardan biri qadınların cəmiyyət içinə çıxarkən, ona məhrəm olmayan şəxslərlə üzləşərkən iffət örpəyinə pənah aparmasıdır. Örpəyin hikmətini bilən şəxs onun bütün dinlərdə vacib olduğunu bütün vicdanı ilə duyur. Ona görə ki, onun hikməti bütün insanlara xas olan təbii istəklərə söykənir. Və bilir ki, əslində cəmiyyəti sıxışdırmaq üçün deyil, onun uçuruma getməsini önləmək üçündür. Bunu qarşımızdakı bəhsimizdə bütün şəffaflığı ilə duyacaqsınız.


Islamda örpək

Örpək dinimizdə vacib hökmlərdəndir. Bunda heç bir Islam aliminin şübhəsi yoxdur.
Məlumdur ki, şəriət hökmləri Peyğəmbərimizə (s) Quran və hədis vasitəsilə vəhy olunub. Bəziləri güman edirlər ki, dinin hökmlərini anlamaq üçün Quran kifayətdir. Bu tamamilə səhv fikirdir. Bu Fikri heç bir müsəlman alimi dəstəkləməyib. Quran kifayət idisə, nə üçün Peyğəmbər (s) gəlirdi? O, nə üçün ayələri izah edirdi? Məlum olur ki, Qurani-Kərim heç də hamının bütün ayələr anlayacağı şəkildə deyil, ondakı bir çox ayələr ümumi şəkildədir, onları Peyğəmbər izah etməlidir. Yoxsa ayənin əsl məqsədi gizli qalar: "Biz Quranı sənə nazil etdik ki, onlara açıqlayasan" ("Nəhl", 44). Deməli Peyğəmbərin vəzifəsi ilahi hökmləri dəqiqliyi ilə insanlara çatdırmaq və açıqlamaqdır: "Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürür; nəyi qadağan edirsə ondan çəkinin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, onun cəzası çox şiddətlidir" ("Həşr" 7).


Quranda örpək

Quranda örpəklə bağlı gəlmiş ayələr izaha ehtiyaclı ayələrdəndir. Bəzilərini çaşdıranda elə bu olmuşdur. Buna görə də lazımınca diqqət yetirmədən, mövzuyla bağlı təfsirlərə nəzər salmadan, digər alimlərin rəyini sormadan tələsik bu dini hökm haqda səhv fikir yürütmüşlər. Məgər Quranı yanlız lüğət nəzərində mənalandırmaqla hökm verməkmi olar?! "Quranı nazil etdik… açıqlayasan" ayəsi Peyğəmbərin sünnəsi-tətbiqatına müraciətin zəruriliyini xəbər vermirmi?! Doğrusu belə görüşlər həqiqətin kəşfinə olan maraqdan deyil, nəfsin meyillərinə uymaqdan qaynaqlanır. Hər kəs səmimi qəlbdən həqiqəti axtarsa, həqiqət hökmən ona aşkar olacaq. Maraqlıdır ki, belələrini müdafiə edənlərdə məhz Islami örpəkdən qaçmaq istəyənlərdir. Quran nə gözəl buyurmuşdur: "Qəlblərində xəstəlik olanlar məhz bu cür (zahiri şübhəli) ayələrin arxasınca düşürlər".Indi isə ayəni nəzərdən keçirək: "Möminə xanımlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar, öz-özlüyündə görünənlər istisna olmaqla, zinətlərini göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər" ("Nur",31)
"Haram buyurulmuş şeylər", "ayıb yerləri" "öz-özlüyündə görünənlər", "zinətlər sözləri nə deməkdir? Zinətdə məqsəd qızıl-gümüşdür, yoxsa başqa şey? Öz-özlüyündə görünənlər əl-üz, saç, qol-ayaqdır, yoxsa başqa yerlər? Bunların nə olduğunu Peyğəmbərimizdən (s) savayı kim izah edə bilər ki ?! Bax bu sünnəyə müraciəti gərəkləşdirir.


Indi isə ayəni həmin kəlmələrin mənalarını sünnədən əldə edərək mötərizədə açıqlanmış halda veririk: "Möminə qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini qorusunlar (zinadan), öz-özlüyündə görünənlər (əl, üz kimi) istisna olmaqla, zinətlərini (boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə) göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər".


Yaxud bəziləri deyir ki, ayədə "baş örtüklərinizi yaxanıza çəkin" buyurulur, bunun baş bağlamağa nə aidiyyatı var?!

Cavabında deyirik ki, əvvəla islami örtünmək dedikdə sadəcə baş bağlamaq nəzərdə tutulmur. Ikincisi, bu nə deməkdir, yəni qadınlar sinələrini bağlasın, amma sinədən aşağı və yuxarı açıq gəzsin,qalan üzvlərin üzərinə örtük çəkməsinlər?! Üçüncüsü, məgər qadının boynu və saçları ona zinət sayılmırmı?! Belə məntiqə daha söz yoxdur! Aydın məsələdir ki, sinənin örtünməsini əmr edən Allah, baş və ayaqlarıda nəzərdə tutmuşdur. Görəsən dörd bir yanı açıq olan bir evin qapısına qıfıl vurmağın nə anlamı var?!
Allah buyurur ki, valideyninə "of" da demə, məgər bir şəxs anasını kötəkləyə və sonra da "mən sadəcə onu döydüm, ona "of" demədim ki,?!" söyləyərsə, siz bu məntiqə nə ad verərdiniz?!


Bütün Islam alimləri və Quran təfsirçiləri bu ayənin örtünmək mənasında olduğunu bildirmişlər.


Ərəbistan istidir…


Bildiyimiz kimi örtünmək əmri insanlar tərəfindən deyil, məhz Allahımız tərəfindən nazil olmuşdur. Həmçinin, onu da bilirik ki, örpəyin-örtünməyin hikməti naməhrəmlə bağlıdır. Örpəyin səbəbi istidən qorunmaq, yanmamaq üçün olsaydı, onda gərək Allah-Taala isti olmayan ölkələr üçün ayrı bir qanun yazaydı. Axı Islam ümum bəşəri dindir, hərtərəfli olmalıdır. Sonrası, axı harada görünüb ki, istidə örtünüb soyuqda soyunasan?! Qərəzli fikir və savadsızlığdan Allaha pənah!


Örtünmək naməhrəmlə bağlıdır.


Naməhrəm, insana müxalif cinsə aid olan şəxsdir. Insan yetkinlik-büluğ həddinə yetişdikdə, ona bir sıra şəxslərlə görüşmək, əl tutmaq, bədən üzvünün örtülü olmayan üzvlə toxunmaq, onunla bir məkanda tək qalmaq, icazə verilməyən üzvlərini ona göstərmək, onunla ehtiraslarını təhrik edəcək tərzdə rəftar etmək, onu cəlb edəcək şəkildə geyinmək və bəzənmək icazəsi verilmir.


Qızlar adətən doqquz yaşında, oğlanlar isə on beş yaşında yetkinlik yaşına çatırlar. Həddi-büluğun bir sıra əlamət və xüsusiyyətləri, həmçinin bununla bağlı müəyyən olunmuş vəzifələr var. Təfərrüatı şəriət risalələrində göstərilir. Məsələ dəqiqliklə öyrənilməlidir.


Örtünmək naməhrəmlə bağlıdır. Allah-Taala öz hikməti əsasında insanda bir sıra təbii xüsusiyyətlər yaratmışdır. Insan bunlardan düzgün bəhrələnməklə yaradılışının son hədəfinə yetişə bilər. Bunlar əql, şəhvət, qəzəb və vahimə qüvvələridir. Bu haqda əxlaq elmində bəhs olunur. Bu qüvvələr düzgün istiqamətləndirilməzsə, hər yanı fitnə-fəsad, zülm və müharibələr bürüyər. Adları çəkilən qüvvələr yalnız ağılın tədbiri ilə tüğyandan saxlanır və hədəfə doğru istiqamətlənir.

Naməhrəmə olan meylin əsli demək olar ki, əsasən şəhvət qüvvəsinə qayıdır. Bu, təbii istəkdir. Elə bunun üçün müqəddəs dinimiz bu təbii qüvvəni təmin etmək üçün qaydaqanun müəyyənləşdirib. Buna görə də insan öz şəhvətini, dinin təyin etdiyi yolla nəzarətdə saxlamalı, onun ifrat istəklərinin qarşısını dinin bəyəndiyi yolla almalıdır.
Dahi Islam mütəfəkkiri, Mütəhhərinin "Örpək" əsərində bu barədə maraqlı təhlillər vardır. O, cənab yazır: "Qadınla kişi arasında müəyyən bir sərhədin olmaması, qeyd-şərtsiz, ifrat azadlıqlar və açıq-saçıqlıq cinsi ehtirasları artıraraq onu bir ruhi yanğı və heç vaxt təmin olunmayan istək şəklinə salır. Cinsi ehtiraslar çox güclü bir istəkdir və sanki qorxunc bir dəryaya bənzəyir: Ona nə qədər itaət olunarsa, bir o qədər çox inadkarlaşır, tüğyan edir və ipə-sapa yatmır".


Necə örtünək?


Əl və üzdən başqa bədənin hər bir yeri örtülməlidir. Özü də bu zaman örtünmək şərt deyil. Belə ki, qeyd etdiyimiz üzvlər elə şəkildə örtülməlidir ki, bədənin qabarıq hissələri nəzərə çarpmasın. Bu barədə də alimlərimiz yekdil fikirdədir. Maraqlanan tədqiq edə bilər.


Öncə dedik ki, örpəyin ən mühüm hikmətlərindən biri qadının özünü naməhrəmdən qorumasıdır. Buna əsasən, örpəklə və imanlı qadın naməhrəm müqabilində elə davranmalı, danışmalı, baxmalı, gülməli, yeriməli, geyinməlidir ki naməhrəmin diqqətini özündən yayındırsın. Bu çox mühüm məsələdir. Təəssüfki son zamanlar bədən əzalarını sezdirən və rəngarəng hicab örpək geyimləri dəb şəklini alıb. Görəsən Islami örpək, kamil örnək olan Fatimeyi-Zəhra geyimi budurmu?! Görəsən bizim imanlı bacılarımız özlərinə o xanımı örnək almışlarmı? Olmasın ki, diqqətsizlik ucbatından zəhmətlərimiz səmərəsiz qalsın.


Bəziləri "Islam dini mütərəqqi, sivil dindir" "indi hansı zamandır", "dünyayla ayaqlaşmalıyıq", "hər zamanın öz hökmü var" kimi hay-küylü şüarları möminə bacı qardaşlarımızı çaşdırır. Güman olunmasın ki, dindar bir qadın digərlərindən sadəcə namaz, oruc və zahiri geyimlərilə fərqlənir qalan məsələlərdə isə, cəmiyyətə qarışmaq lazımdır. Xeyr dindar həyatını bütün sahələrində, gündəlik faliyyətlərində Allahın razılığını güdməli, onun qanunu yerinə yetirməli, itaətində durmalıdır. Onun cəmiyyətdəki davranış və rəftarlırı da elə Rəbbinin göstərişləri əsasındadır. Buna zamanların dəyişməsi, cəmiyyətin hər hansı bir istiqamətə yönəlməsi təsir edə bilməz. Islam dini Allahın qoyduğu qanunlar çərçivəsində həm azadlığ himayədarı, həmdə sivil dünyanın təminatçısıdır, saxta, vəhşi azadlığın, dünya pərəslik, şəhvətpərəsliyin deyil!


Evdə olarkən


Qadın öz evində, həyat yoldaşının, qardaşının, əmi-dayının, bir sözlə məhrəmlərinin yanında olarkən tam sərbəstdir. Bu zaman istədiyi şəkildə geyinmək, bəzənmək deyib gülməkdə azaddır.


Allah qadını gözəl, cazibədar yaratmışdır. Bu olmasaydı yer üzündə insan nəsli kəsilərdi. Bu gözəllik və cazibədarlığ Allahın bəyəndiyi şəkildə və onun əmr etdiyi yol ilə məqsədinə çatmalıdır. Bax örpək bunun ən münasib təminatçısıdır.


Evdə qalacağam


Bəzən valideyinlər, yaxud örpək bağlamaq əzmində olan bacılarımızı ərə getmək problemi narahat edir. Görəsən örpək "evdə qalmaq" səbəbidirmi? Görəsən örpəkdən qaçanların hamısı vaxtında evlənə bilirmi, yaxud Allahın qanunundan ərə getmək bəhanəsilə qaçanlar xoşbəxt ailə sahibi olurlarmı?!


Bu, həqiqətdə imanın zəifliyindən başqa bir şey deyil. Bütün aləmin Allahın iradə və idarəsi altında olduğuna inanan müsəlman necə ola bilər ki, Allahın nədəsə-Allaha pənah-aciz oduğunu qəbul edir?! Bilirik ki, bütün qəlblər, həmçinin qəlblərdə olan hər hansı bir dəyişiklik yaratmaq yalnız Allahın əlindədir. Nə çox olur ki,bir çoxları özlərini əldən salaraq muxtəlif hiylələrlə camaata xoş görünmək, qəlblərdə məqam, hörmət qazanmaq istədikləri halda bunun tam əksi ilə qarşılaşırlar. Yaxud buna tam nail olsalar da, müvəqqəti, keçici olur, əsil nəticəyə yetişmirlər. Buna səbəb ilahi iradənin nüfuzudur. Əziz bacılara məsləhət görərdik ki, dahi əxlaq və irfan müəllimi Seyid Ruhullah Musəvinin "qırx hədisin şərhi" kitabında "Riya" bölməsini diqqətlə oxusunlar.


Çaşmayın


Bəzən görürsən ki, bəzi xanımlar örtümüşlər, amma ayaqları açıqdır. Bu məsələ bəzən möminə xanımları çaşdırır. Əziz bacılar, qadına namazda ayağı topuğa qədər açıq saxlamağa icazə verilsədə, ona ictimaiyyətə, naməhrəm müqabilinə belə şəkildə çıxmağa icazə vermir.


Yekun: Örpək sadəcə zahiri örtmək deyil.


Kamil örtək. Baş saçların görünmədiyi şəkildə sadə, sıxma-boğmaya salmadan və münasib baş örtüyü ilə, (yadları yamsılayan şəkildə deyil!) müsəlman qadınına yaraşan şəkildə, boyun və qulaqları örtəcək şəkildə örtülməlidir. Bədəni örtən örpək bədənin çıxıntıları sezilməyəcək dərəcədə gen olmalıdır. Eyni zamanda libasın rənginə, tikiliş formasına, biçim və dəbinə diqqət edilsin ki, naməhrəmi cəlb etməsin. Bədənə geyilən paltar dar olmamasından əlavə çox nazik də olmamalıdır. Həmçinin geyim "barmaqla göstərilən"-"məşhur geyimlər" qismindən olmamalıdır. Həmçinin boyanıb çölə çıxmaq da örpəksizliyin başqa bir növündən hesab olunur.

Əziz bacı, Allahın sözünü əzizlə ki, O da sənin özünü dünya və axirətdə əzizləsin. Onun itaəti yolunda heç bir danlaq və tənqiddən çəkinmə, səbir və mücadilə et. Son aqibəti və və xeyirli sonluq təqvalılarladır.

Kazim Hasanov, 03-02-2011 19:31 (ссылка)

Dində ikrah(məcburiyyət) yoxdur

     Dində ikrah yoxdur.


 


Güvənirik Allah ilə,
Şeytandan-müraciət etmişdən!


İsmi ilə Allahın, Rəhmanın,
Rəhimin.


Bu dəfəki mövzu Allah
rəsullarının müharibədən və hər cür qarşıdurmadalardan uzaq durmaları
haqdadır.Həqiqətən də, Quranda adı çəkilən rəsulların əksəriyyəti fiziki
mübarizədən çəkiniblər...Musa a.s inananlar ilə Firondan qaçmağı daha ağıllı
bir yol bildi ve Allaha güvündiyi üçün Allah da ona yardım etdi.Fironun qoşunu
onlara çatanda Allah dəryanı firqələndirdi və Musaya və onunla inananlara nicat
verdi...Mağara surəsində isə zülmdən qaçan cavanların həmin dövrdə yaşayan
padşaha qarşı mübarizəsini yox, mağarada gizlənib Allaha sığınmalarının şahidi
oluruq.


Bir
neçə ayəyə nəzər salaq-2-ci
surə(Bəqərə)-
(256).Yoxdur ikrah
dində. Əlbəttə, aydın oldu rəşd yol azğınlıqdan. Və kim Tağutla küfr edib və
inana Allah ilə, fəqət möhkəm bir yerdən yapışıb ki, onun üçün qopmaq yoxdur.
Allah Səmidir, Alimdir!Həqiqətən
də hər bir kəsə doğru yol və azğınlığa aparan yol aydın olandan sonra Allaha
inanmağa məcbur etmək məntiqsizlikdir.Hər kəs öz yolun özü seçməlidir-istər
şükr edən olsun, istər küfr edən...Axı Allahın süfrəsinə kimisə zorla oturtmaq
olarmı.Allahdan mükafat almağa kimisə məcbur etmək olarmı.Allah eşidəndir,
Allah görəndir, Allah hər şeyi biləndir.


10-cu surə(Yunus)- (25).Allah sülh
evinə çağırır və kimi istəyir düz yola hidayət edir!Allah
sülh evinə çağırdığı halda biz necə öldürməklə, qorxutmaqla və başqa
vasitələrlə insanları sülhə çağıra bilərik.Sülh və zor elə biri-birini təkzib
etmirmi.


10-cu
surə(Yunus)-
(99).Əgər Rəbbin istəyə, kim ki, ərzdə var, hamısı
cəmiyyən inanardı. Ə, sən insanları ikrahla məcbur edəcəksən ona ki, ta
inananlar olsunlar? (100).Heç kəs inanan olmaz, ancaq Allahın izni ilə. Və
ricsi o kəslərin üzərinə edər ki, əql etməzlər.Bu ayələrdən də görünür ki,
əgər Allah istəsə insanların hamısı inanar


Bu gun cihad deyəndə niyə
hökumətlərə,dövlətlərə qarşı müharibələr nəzərdə tutulur.Bizi Allaha inanmağa
qoymayan onlardırmı.Əgər hökumətlər, dövlətlər və kafir bildiyimiz insanlar
məhv olsa, bizim imanımız güclənəcəkmi.Axı Allah bizə dəfələrlə Quranda öyrədir
ki, nə qədər qoumlar, qərinələr və bizdən malda və övladda şiddətli olan
dəstələr ərzdə batırıb.Bəs bunların hansı biri bizim imanımızı artırıb və yaxud
bu gun dünyada yaşayan və inanamayan bildiyimiz insanları terror və başqa
vasitələrlə məhv etsək, imanımız güclənəcəkmi.Başqa dövlətlərdə və qonşuda
inanmayan axtardığımız təqdirdə bəs evimizdə, ailəmizdə və tayfamızdakı
inanmayanları niyə görmürük.Bəs onları niyə öldürmürük.Və yaxud başqa bir misal-Allah
hz Nuhu ona inananlarla birlikdə gəmiyə yüklyib xilas etdi və kafirləri isə
suda qərq etdi.Bəs sonra bu kafirlər haradan yarandilar.Kafirlər ele
inananların zürriyətlərindən əmələ gəlir.Quranda hz İbrahimin Allahdan istəyi
də zürriyyətinin inanan olmasını arzulamasıdır.Munafiqlər surəsi də
dediklərimizə əyani subutdur.Muhafiqlər kimlərdir-zaman-zaman imanlarında şübhə
edən və dönənlər.Əgər tövbə edib qayıtmasalar, onlar da kafirlərin cərgəsinə
qoşulacaqlar.Münafiqlər ilk halda kafir olmurlar,çünki surədə belə bir ayə var
ki,münafiqlər deyirlər ki, şəhadət veririk ki,sən rəsulusan Allahın.Buradan
belə aydın olur ki, onlar ilk vaxlar inanan idilər.Axı,kafirlər şəhadət
verməzlər və rəsula itaət etməzlər-çünki, Qurana inanmırlar.Buradan belə
nəticəyə gəlmək olar ki, kafirləri fiziki cəhətdən öldürmək lazım deyil, çünki
onlar daimi olub və olacaqlar.Demək onların içərilərindəki kafirliyə aparan
nəfsi qətlə yetirmək lazımdır.Quranda o nəfsi qətlə yetirməkdən söhbət gedir,
bizi pisliyə, küfrə aparan nəfsdən.El arasında da belə bir deyim var-nəfsini
öldür və yaxud nəfsinə hakim ol.Bu gün biz bir-birimizlə çəkişdiyimiz halda
əsas düşmənimiz olan şeytanı unuduruq.Axı,Allah bizim ən ədavətli düşmənimizin
şeytan olduğunu öyrədir.Niyə Allaha tabe olmuruq və şeytanı lazımi qədər
qiymətləndirmirik,onu aciz bilirik.Axı şeytanın işi bizi Allaha asi olmağa və
bir-birimizlə ədavətli olmağa çağırmaqdır.Göründüyü kimi biz Allahın yox,
şeytanın dəvətinə cavab veririk.Allah şeytandan Allaha sığınmağı tövsiyyə
edir.Biz isə özümüzü şeytandan güclü bilirik və onda da qaranlığa düşürük,
zəlil oluruq.


Allah nəfsi qətlə
yetirməyin günah olduğunu dediyi halda, seytan bizi bir-birimizi qətlə
yetirməyə sövq edir.Belə olan təqdirdə bu gün dünyadakı müsəlmanlar və başqa
insanlar bu müharibələr və intriqalar məngənəsində şeytana daha çox tabe
olurlar.Əgər belə olmasaydı insanlar insanlar adam olar və mehriban yaşayaraq
Allahın qanunlarına tabe olardılar.


Məsələyə başqa prizmadan
baxaq-əgər kafirləri öldürsək,Allahın Təvvab olmasının kimə köməyi olacaq.Axı
kimisə qətlə yetirəndə özümüzü Allaha şərik qərar vermiş oluruq.Belə çıxır ki,inananlar
anadan-olandan ölənə qədər inanan olurlar.Bəs onda iman gətirən
kimlərdir.Kafirlər olmasa iman gətirən olarmı.İnananların iman gətirməyə
ehtiyacı varmı.Əgər ərzdə kafirlər yox,inanalar olsaydı,Allah öz rəsullarını
kimi dəvət etmək üçün göndərərdi.14-cü surə(İbrahim)-1-ci ayadə zülmətdən nura
çıxarılmalı olan insanlar bəs kimlərdir.


Həmd Allah üçündür,Rəbbidir
aləmlərin.

Помогите сёстрам инвалидам!


Требуется помощь семье, в
которой 2 ребенка тяжело больны. Семья находится в тяжелых социальных условиях
и не в состоянии покупать необходимые для лечения лекарства. Гульнара болеет
синдромом Дауна, а Светлана инвалид второй группы. По словам врачей, Гульнара
может пойти на поправку при интенсивном лечении в течение одного года. Не
смотря на то, что ребенок получает государственную мизерную помощь, денег на
лекарства не хватает. Как и другие генетические заболевания, болезнь Дауна
лечат с помощью метаболической терапии. Для лечения требуется $25000.
Метаболическая терапия применяется в медицинском центре «Примавера Медика».
Метаболическая терапия рекомендована ведущими клиниками РФ.
Дети смотрят на жизнь с надеждой! Хочется помочь им! Я буду благодарен любому вниманию нашей беде!
На любые вопросы отвечу по телефону 8-903-318-10-77 (Гамиль Камалетдинов – отец
Гульнары и Светланы)
Адрес: 115093, Москва, ул. Серпуховская Б, 31 корпус
12.

Как можно помочь:
Банковский перевод по реквизитам:
Отделение «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 СБ РФ. Г. Казань
Дополнительный офис 8219/079
Набережные Челны
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
ИНН 7707083893
Номер лицевого счета:
№4081780862032009824/54
Камалетдинову Гамилю Шафиковичу

Яндекс.Деньги:
41001802488904

Можно перевести средства на WebMoney:
Рублевый - R342777495878
Долларовый - Z380632907097
Евро - E278684936045
Группа Вконтакте: http://vkontakte.ru/club233...
«Кто если не я?»: http://www.ktoeslineya.ru/f...

Kazim Hasanov, 24-12-2010 03:02 (ссылка)

Hicab

Elşad Miriyə yazdığım məktub.Allahın salamı,sülhü,əmin-amanlığı olsun inananların üzərində.


İsmi ilə Allahın-Rəhmanın,Rəhimin!


 


Elşad bəy,hər kəsin fikirlərinə hörmət bəslədiyim kimi, Sizin də
fikirlərinizə hörmət edirəm.Müəyyən fikirlərinizdə Sizinlə həmrəy olsam da,bəzən
müəyyən fikirlərlə razılaşmıram.İnşAllah bunları sonra müzakirə edərik.


Hicab məsələsində düşüncələrim bir az fərqlidir.Təhsil nazirliyi dəfələrlə
vurğulayır ki,biz dünyəvi dövlətik və dünyəvi elm veririk.


İnananlar isə axirət üçün çalışmalıdırlar,çünki Allah Quranda buyurur ki,"o
kəslər ki,istəyərlər dünyanı,verərik onlara istədiklərini.Axirətdə isə payları
olmaz"(Bəqərə-199).Həqiqətən axrətimizi istəsək,bu dünya üçün,dünyəvi təhsil
üçün heç də özümüzü öldürmərik.Dünyəvi elmin özü muəyyən mənada bu oyun və
əyləncə olan dünyanı sevməyimizdən irəli gəlir.Dünyəvi elm öyrənməkdə məqsəd
əksər hallarda məişətimizi yaxşılaşdırmağa,yaxşı mənsəb qazanmağa xidmət
edir.Elə bu istəklərin özündə Allaha şərik qoşmaqlıq(müşriklik)
var.Çünki,əksəriyyət insan belə hesab edir ki,ali təhsil almasa kasib olacaq və
yaxşı dolana bilməyəcək.Əksinə,Allah bizə Quran vasitəsilə öyrədir ki,"Nə qədər
canlılardan vardır ki, öz ruzilərini əldə edə bilmirlər. Allahdır ki, onlara və
sizə ruzi verir. O Səmidir, Alimdir!(Hörümçək surəsi-60).


Və yaxud Hud surəsi--(6).Yoxdur ərzdə elə bir canlı ki, onun ruzisi Allaha
məxsus olmasın. O bilir onun qərar tapacağı yeri və onun müvəqqəti yerini. Külli
aşkar kitabdadır.


Ruzi verən Allah olduğu halda özümüzü niyə Allaha şərik qoşmalıyıq...


Axı Qüdrətli və hər şeyə Qadir olan Allah Nisa surəsinin-74 cü ayəsində
buyurur ki,"qoy Allah yolunda bu dünyanı verib axirəti alan kəslər
vuruşsunlar".Belə olan halda niyə axirətimiz üçün deyil,bu dünyamız üçün
çalışırıq... Bu baxımdan qarşıdurmaya getmək lazım deyil.


Məsələyə başqa tərəfdən yanaşsaq görərik ki,Allah 7-ci surənin(Əraf) 26-cı
ayəsində təqva libasının daha xeyirli olmasını buyurur.Əgər inananların
təqva(Allahdan qorxmaq) libasları olsa dünyəvi təhsil aldığı müddətdə Allaha
sığınmalıdırlar.Yəni bir neçə saat başıaçıq qalmaq heç də faciə deyil,çünki
Allah bilir ki,bu məcburiyyətdəndir.Dünyanı istəyirsənsə,müəyyən şeyləri qurban
verməlisən.Bu hal ali məktəblərdə olsa çətinlik daha çox ola bilər.Orta məktəb
illərində şagirdlərə Allah barədə tam yəqinlik gəldiyinə şübhə edirəm.Dində
məcburiyyət olmadığı üçün hələ uşaqlara təlqin etmək sonradan ikrah yarada
bilər.Biz ancaq övladlarımıza gözəl nümunə olmağa çalışmalıyıq.Böyüyəndən sonra
isə özləri Allaha nə qədər yaxın olduqlarını aydınlaşdırmalıdırlar.


Hələlik bu qədər.


Allah razı olsun.Добро пожаловать на сайт мусульман!Бисмилляхи Рахмани Рахим!Представляем сайт http://islamtatar.ru/  Данный информационный портал призван в
оперативном режиме освещать основные события современного исламского сообщества
в Набережных Челнах, а так же Татарстана, России, Исламского мира.


Сайт имеет активную, ежедневно
обновляемую новостную ленту, где публикуются татарские, российские, так же
актуальные зарубежные новости. Помимо новостной ленты на сайте регулярно
публикуются интересные интервью, комментарий, аналитические материалы.


Создатели сайта ставят перед
собой задачи повышения элементарной грамотности среди мусульманской уммы, в
связи, с чем разработаны такие рубрики как «Статьи», «Вопросы». Так же на сайте
можно многое узнать многое о Мухтасибате г. Набережные Челны, халяль продукции,
аудио и видео проповедях.
Kazim Hasanov, 19-11-2010 15:42 (ссылка)

Allahin salami olsun

Sığınırıq Allah ilə şeytandan,müraciət etmişdən.

 

İsmi ilə Allahın Rəhmanın,Rəhimin.

Həmd Allah üçundür Rəbbidir aləmlərin

Aqibət,xeyir Allahdan qorxanlar üçündür

Allahınsalamı olsun- inanıb,əməllərini islah edən bəndələrinin üzərinə

Allahınlənəti olsun- Allahın və inananların düşmənlərinin üzərinə bu gündən qiyamətin gününə qədər.Amma və sonra...

Allahtərəfindən qaldırılmış “millətə İbrahimə”, yəni İbrahimin(a.s.o.-Allahın salamı olsun-K.H.) getdiyi dini gedən təslim olanlar(müsəlman) tərəfindən Allahın bizə- bütün bəşəriyyətə- nazil etdiyi mübarək Qurandan olan açılışları sizinlə bölüşmək istəyirik.

 

 
Bizi İbrahimilər adlandırmaqlarının səbəbi isə bizim Allahın öyrətdiyi kimi hənif İbrahim millətinə tabe olmağımızdır.İnşallah, bu mövzuya sonrakı bəhslərdə müraciət edəcəyik.

Bizi hansı adla adlandırmalarından asılı olmayaraq biz öz istiqamətimizi Allaha tərəf yönəldib, bizə səmadan nazil edilmiş ən böyuk nemət olan Qurana istinad edirik.Biz heç bir ad və firqə qəbul etmirik və firqədə olmağı da heç kimə məsləhət görmürük(3-- (103).Yapışın ip ilə Allahın cəmiyyən və firqələnməyin! Zikr edin nemətini Allahın üzərinizə sizin! Onda oldunuz ədavətli və ülfət yaratdı arasında qəlblərinizin və isbat etdi sizə nemətilə Onun qardaşlıq. Və oldunuz üzərində uçurumun oddan və xilas etdi sizi ondan. Belə, bəyanlayır Allah sizin üçün ayətlərini, olasız hidayətlilər! (105).Və olmayın o kəslər kimi ki, firqələndilər və ixtilaf etdilər ardından nə ki, gəldi onlara bəyanat. Həmin onlar üçün əzab əzəmətli).Ona görə də bizi hər hansı firqəyə-məzhəbə aid etmək sadəcə iftira atmaqdan başqa bir şey deyildir.

 

Göründüyü kimi, bu gün özünə müsəlman deyən insanların əksəriyyəti bu sözün mahiyyətini, kimin dinində olmalı olduqlarını, İslamın nə demək olduğunu, Allahın rəsulları arasında fərq qoyulmamasını, Quranın təkcə ərəblərə deyil, bütün insanlara göndərildiyini, ayələrin hər zamana aid olduğunu və Allahın rəsullarının aramızda olduğunu bilmirlər.Bu təkcə dinlə məşğul olan adamların deyil, elə hamımızın öz inamımıza olan münasibətimizdir. Allah bizə ən ədavətli düşmənimizin şeytan olduğunu (2-surə-168-208-ayələr) və ondan Allaha sığınmağı  bizə öyrədir.Şeytanın vəzifəsi isə bizi Allaha və onun Quranına kafir olmağa dəvət etməkdir(14-surə-22-ayə Еля ки, ишляр тамам олду, шейтан дейяр: «Щягигятян, Аллащ сизя щагг вяд верди вя мян дя вяд вердим вя мян сизя гаршы вядимя хилаф чыхдым. Мяним сизин цзяриниздя щеч бир щюкмцм олмады, анъаг ки, сизи дявят етдим вя сиз дя мяня ъаваб вердиниз. Мяни мяламят етмяйин, юзцнцзц мяламят един. Мян сизя кюмяк етмирям вя сиз дя мяня кюмяк етмяйяъяксиниз. Бундан габаг мяни шярик етдикляринизя дя кафирям». Щягигятян, залимляр цчцн ялямли язаб вар!).Cəmiyyətdəki mövqeyindən asılı olmayaraq insanların əksəriyyəti –ayədə deyildiyi kimi- şeytanin dəvətinə cavab verir və Allahın haqq vədini unudur.”Nə qədər bacarırsan öz səsinlə onları əyləndir və cəlb et tamam süvari və piyada qoşununu onlara qarşı və şərik ol onlara mallarında və övladlarında və onlara vədlər ver.Şeytan onlara ancaq quru vəd verir”(17-surə-64-ayə).Bu ayədən göründüyü kimi bizim Allah qarşısında öz öhdəçiliyimiz olduğu kimi,seytanın da öz öhdəçiliyi var.Şeytan Allahın əmrini yerinə yetirir.Biz Allaha sədaqətimizi,inamımızı,imanımızı, qul olmağımızı göstərmək üçün şeytana uymamaq, yalan vədlərinə inanmamaq və şeytandan UcaQüdrətli olan Allaha sığınmalıyıq.Çox təəssüf ki, hələ bunu bacara bilmirik. Əgər bacara bilsəydik, bu gün yaşadığımız dünyada bu qədər firqə olmaz, insanlar bir-birinə qarşı düşmən kəsilməz və yer üzündə bu qədər qan tökülməzdi.Allah bizə dində ikrah olmadığını öyrədir(2-surə-256-ayə).Ancaq dünyada bunun əksini görürük.Terrorizmin tüğyan etdiyi bu dövrdə dində məcburiyyət olmadığını deyə bilmərik.Quranın keçmişə aid edilməsi, ayələrin və surələrin diri olan şəxsə deyil,məhz ölüyə oxunması(27-surə-80-ayə), İbadətin şablon surətdə icra olunması(4-surə-43-ayə), Allahın ayələri ilə alver edilməsi(2-surə-41-174-ayələr), Allahın Quranından deyil- ayrı-ayrı alimlərin kitablarından hökm olunması (2-surə-79-ayə)bu qəbildən olan misalların bir hissəsidir. Elə onun nəticəsidir ki, Allahın yanında vahid din olan İslam (təslim olma) dini (3-surə-19-ayə) bizim üçün əqidə, məslək deyil, dinlə məşğul olan insanlar üçün peşə, qazanc mənbəyidir.

İnşallah Allahın izni və yardımı ilə hamımız üçün maraqlı olan məqamları və sualları cavablandırmağa çalışacağıq.


 

Kazim Hasanov, 19-11-2010 15:37 (ссылка)

Allah resullari

                                   Allah  rəsulları

 

Bundan əvvəlki mövzuda Allahın bizə olan ən gözəl neməti olan Qurandan öyrətdiyi kimi İbrahimin a.s.o.(Allahın salamı olsun-K.H.) dinində olmağımızı öyrəndik.Bu gün isə cəmiyyətdə ən çətin qəbul olunan(demək olar ki, heç qəbul olunmayan) və əslində ən vacib olan rəsul, nəbi,mürsəl,nəzərə çatrıran,qorxudan və bəşarət verən Allah elçilərindən söhbət açacağıq.

 

Bəs Allahın elçisi deyəndə kimlər nəzərdə tutulur?

 

Axı cəmiyyətimizə və bütün dünyaya car çəkiblər ki, rəsul olmayacaq – Muhəmməd(a.s.o.) axırıncıdır, kim özünə rəsul desə şarlatandır, kafirdir və s... Bu fikirlər Allahın Quranına istinad etməyən, ayrı-ayrı alimlərin kitablarına əsaslanan, Allahdan deyil insanların qınağından və cəmiyyət qanunlarından qorxan, firqədə olmağı ilə fəxr edən və özünü Allaha təslim etməyən insanların fikridir.Bu suallara aydınlıq gətirmək üçün ancaq və ancaq Qurana müraciət etməliyik. Əvvəla onu qeyd etmək yerinə düşər ki, Allah Quranda özü buyurub ki, heç kəs bu kitabda ixtilaf tapa bilməz.Biz də bu mövqedən Allaha güvənərək cəsarətlə deyə bilərik ki,daima Allah elçiləri – hansı adla olur-olsun – olub və qiyamətə qədər də olacaq.Allah öz vədində haqdır.

 

7-ci surə(Əraf)-35-ci ayə:  Ай Адам ювладлары! Ня вахт ки, эяляндя сизин цчцн рясуллар сизин юзцнцздян, Мяним айятлярими сизя щекайят едяндя, ким тягвалы олуб вя ислащ етди, онларын цзяриндя хоф йохдур вя щцзнлц олмайаъаглар!

Bəzi alimlər belə hesab edirlər ki, bu müraciəti Mühəmmədə(a.s.o.)qədər olan dövrə aid etmək lazımdır.Ancaq unudurlar ki, Quranda olan ayələr qiyamətə qədər hər kəsə aid olmalıdır.Əks-təqdirdə bizə aid olmayan ayələri tilavət etməyin nə mənası var.Bu  bütün adam övladlarına xitab olunan ayədir.Ayədən göründüyü kimi bütün dövrlərə və zamanlara aiddir.Ona görə ki, Adam övladları qiyamətə qədər olacaq və bu hökmlər də o vaxta qədər qüvvədədir.

3-cüsurə(İmran ailəsi) 101-ci ayə- Вя неъя  кафир олурсунуз, бир сурятдя ки, Аллащын айятляри сизин цчцн тилават едилир вя Онун рясулу сизин ичяриниздядир?Ким йапышарса Аллащ иля, фягят щидайят олунар тяряфиня йолун дцзцнцн.

Biz təfsir verməkdən uzağıq-çünki Allah bu ayələrin açıq-aydın nazil edildiyini buyurur.Sadəcə bir az fikir mübadiləsi edək.Əgər bu Quranın bütün zamanlara aid olmasını qəbul etsək,onda belə bir sual yaranır-Allahın ayətlərini bizə kim oxuyur və içərimizdəki Allah elçisi kimdir?.Yox, əgər bu Quranı ancaq Muhəmməd a.s.o. yaşadığı dövrə aid etsək-onda bu kitabın bizə aid olması şübhəlidir.Ona görə ki, hökm ayələri bizə deyil, o dövrdə yaşayan inananlara aid olur-qalan ayələr isə sadəcə tarixi hadisələrə çevrilir.

49-cu surə(Hücrələr)-7-ci ayə-Билин ки, ичяриниздя Аллащын рясулу вар. Яэяр чохлу ишлярдя сизя итаят ется, сиз юзцнцз язиййят чякярдиниз. Лакин Аллащ иманы севдирди сизя вя зинятляндирди ону гялбляриниздя вя икращ йаратды сизин цчцн кцфря вя фасиглийя вя цсйана гаршы. Щямин онлардыр рашидляр -

Göründüyü kimi bu ayə diri olan rəsula işarədir,ona görə ki,bu gün həyatda olmayan rəsul bizə itaət edə bilməz.Allah bizə içərimizdə rəsul olduğuna dair bir daha xəbərdarlıq edir.Gəlin, Allahı yalan saymayaq-Muhəmməd(a.s.o.)eyforiyasından çıxıb öz rəsullarımızı tanıyaq.Ona görə ki, qiyamət günü bizi öz rəsullarımızla cağıracaqlar.Bəs Muhəmməd(a.s.o.)bizə şahid olmadı axı.

14-cüsurə(İbrahim)-4-cüayə-Биз эюндярдик рясулдан анъаг юз гоумунун дили иля ки, бяйан едя онлара. Аллащ кими истяся зялалятдя тярк едяр вя кими истяся щидайят едяр. О Язиздир, Щякимдир!

Allah öz vədində haqdır.Muhəmməd a.s.o. öz  qoumuna öz dillərində gəlib Allahın hökmlərini bəyan etdi.Bəs bu millətin dilində danışan rəsul gəldimi?.Bəs bizim rəsulumuz kimdir?.İlahiyyatçılar və din xadimləri cidd-cəhdlə bizi inandırmağa çalışacaqlar ki, Muhəmməd a.s.o. elə bizim üçün göndərilən rəsuldur.Ancaq unutmaq lazım deyil ki, Muhəmməd a.s.o. bizim dilimizdə danışmayıb və biz və ata-babalarımız o dili öyrənməyə borclu deyilik.Ona görə ki,Allah bizim dillərimizi və rənglərimizi müxtəlif yaradıb(30-cu surə(Rum)22-ci ayə).Ona görə də Allah hər millətin öz dilində özünə rəsul gəndərir.Əgər bu insanların rəsulu Muhəmməddirsə(a.s.o.) onda niyə bir deyillər və yaxud niyə bu qədər firqəyə bölünüblər.Muhəmməd(a.s.o.) sağ olsaydı bu gün özünü müsəlman sayan insanlar yenə firqələrə bölünərdilərmi və yaxud ona itaət edərdilərmi.

3-cüsurə(İmran ailəsi) 164-cüayə:  Ялбяття, миннят гойду Аллащ инананларын цзяриня, онда галдырды онларын юзляриндян онлара рясул - тилават едир цзяриня онларын айятлярини Онун вя онлары паклайыр вя юйрядир онлара китабы вя щикмяти вя яэяр олдулар габагдан ашкар зялалятдя.

Allahın inananlar üzərinə minnətidir ki,onların özlərindən onlara rəsul göndərir.Allah rəsulu da öz növbəsində onların üzərinə ayətləri tilavat edir,onları paklayır-yəni zəkat alır və kitabı,hikməti öyrədir.Bu gün insanlar öz rəsullarını qəbul etmədiklərinə və yaxud etmək istəmədiklərinə görə rəsulun vəzifələrini dindar adlanan molla,axund şeyx,müctəhid və başqaları icra etmək istəyirlər.Hər alim öz nəfsinə və mənsub olduğu firqə və məzhəbə uyğun fətva verir-Allahın qanunlarını unudur.Elə bunun nəticəsidir ki,özünü savadlı,dünyagörüşlü bilən insanlar dini ayrı bir peşə,sənət və məşğuliyyət hesab edirlər və bəzilərinin bunun üçün vaxtı olmadığını və yaxud yaşlananda bu işlə məşğul olacaqlarını düşünürlər.Buna görə də hər addımda Allahın qanunları pozulur və insanlar Allahdan uzaqlaşmağa başlayırlar.Allah Quranda Allaha və rəsuluna hərb edənlərin cəzasının qətlə yetirilmək olduğunu öyrədir.İnsan oğlu Allahla necə hərb edə bilər və yaxud edə bilərmi.Allahın ayətlərinə hörmətsizlik etmək, arxa çevirmək və Onun rəsulunu yalan saymaq elə Allahla hərb etməkdir.

5-ci surə(Maidə)-15-ci ayə:  Ай китаб ящли! Ялбяття, эялди сизя Бизим рясулумуз бяйан едя сизин цчцн нядян ки, олдунуз китабдан мяхфи едянляр вя яфв едя яксяриййятиндян. Ялбяття, эялди сизя Аллащдан нур вя ашкар китаб.

Buradan belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olar ki, rəsul kitabdan gizlədilənləri bəyan etmək üçün gəlir. Bəli, şeytanın və ona tabe olanların səyi nəticəsində kitabdan bilmədiklərimiz və bizdən məxvi etdikləri daha çoxdur.Əgər belə olmasaydı bu gün Quranı ölü olan kəslərə oxumazdılar.Muhəmmədə(a.s.o.) Quran nazil olan zaman onu ölülərəmi oxudu və yaxud Hz Əli, Hz Əbubəkr, Hz Ömər, Hz Osman və başqa səhabələr(Allahın hamısına salamı olsun) ölü idilərmi və ən nəhayət kimsə öləndə Mühəmməd(a.s.o.)onun üçün Quran xətm edirdimi.Görürsünüz, gülməlidir.Gəlin,özümüzü aldatmayaq,səbrli olaq, Quran oxuyaq və öz rəsulumuza itaət edək.

5-ci surə(Maidə)-19-cu ayə:  Ай ящли китаб! Ялбяття, эялди сизя рясулумуз бяйан едя сизин цчцн, цзяриндя фитрятин рясуллардан дейярсиз ки: «Эялмяди бизя бяшарят веряндян вя йох нязяря чатдырандан». Ялбяття, эялди сизя бяшарят верян вя нязяря чатдыран. Аллащ цзяриндя кцлли шейин Гадирдир!

Qiyamət günü xəbərsizliyimizi bəhanə gətirməməkdən ötru Allah öz rəsullarını göndərir.

 

6-cısurə(Ənam)-130-cu ayə-Ай ъин вя инсан топлусу! Я, юзцнцздян сизя рясуллар эялмядими, Мяним айятлярими сизин цчцн щекайят едяляр вя сизи бу эцнцн эюрцшцндян горхудалар? Онлар дейярляр: «Биз шащидик цзяриндя юз няфсимизин!». Дцнйа щяйаты онлары мяьрур етди вя шащид олдулар цзяриндя юз няфсляринин ки, кафир олублар.

Axı,Muhəmmədi(a.s.o.)öz rəsulları hesab edənlər(müsəlmanlar) necə şəhadət verə bilərlər ki,onlara rəsulları Allahın ayətlərini hekayət etdi və onları qiyamət gününün görüşü ilə qorxutdu.

 

39-cu surə(Zümrələr)-71-ci ayə:  Сцрярляр о кясляри ки, кафирдирляр, тяряфиня ъящяннямин дястя-дястя. Та онда ки, эялдиляр ора, гапылары ачылар онун вя дейярляр онлара оранын эюзятчиляри: «Я, сизя эялмядими рясуллар сизин юзцнцздян, тилават етдиляр сизя айятлярини Ряббинизин вя нязяринизя чатдырдылар сизин эюрцшцнцзля бу эцнцнцзцн?» Дейярляр: «Бяли!» Лакин язаб кялмяси щагг олду цзяриндя кафирлярин.

Əgər Rəbbimiz bizə rəsul göndərməsəydi qiyamət günü kafirlərə belə müraciət etməzdi.

 

10-cu surə(Yunus)47-ci ayəКцлли цммят цчцн рясул вар. Онда ки, эялди онларын рясуллары, араларында инсафла щюкм олунар вя онлара зцлм олунмаз!

Bu ayətdə bütün ümmətlər üçün rəsul olduğunu bildiyimiz halda nəyə görə Allahın ayəsinə qarşı çıxmalıyıq?Onlarla beyə ayə misal göstərmək olar ki, Allahın qanununda dəyişiklik tapa bilməzsiniz(48-ci surə-23-cü ayə).Əgər biz rəsulların,nəbilərin olmadığını iddia etsək, onda Muhəmməd a.s-dan sonra Quran ayələrinin hökm ayəsi olduğuna şübhə etmiş oluruq.Ona görə ki, Allah hər yerdə bizə Allaha və rəsuluna itaət etməyi əmr edir.

 14-cüsurə(İbrahim) 1-ci ayə-Исми иля Аллащын – Рящманын, Рящимин! Ялиф, Лам, Ра! Китаб ки, назил етдик ону сяня, хариъ едясян инсанлары зцлмятдян нура тяряф изниля Рябляринин - тяряфиня йолунун Язизин, Щямидин!

Muhəmməd a.s öz ümmətində və öz dövründə bu vəzifəni yerinə yetirib.Bəs bu gün hidayət zülmətində olan, bu qədər restoranı, saunası olan, marketlərində siqaret, araq, donuz əti satılan, televiziyasında homoseksualların, açıq-saçıq geyinən qadınların tüğyan etdiyi, barlarında səhərə qədər eyş-işrətlə məşğul olan, Allaha deyil- ocaqlara, pirlərə, ziyrətgahlara inanan insanları zülmətdən nura çıxaran rəsul, nəbi, hidayət edən lazım deyilmi.Axı Allah rəsulları bizi hara çağırır.Hər şəhərdə,hər kənddə, hər tayfada Allaha tərəf çağıranların olmasının nəyi qorxuludur.Qorxulu olan bu qədər firqələrə parçalanıb-ayrılmaqdır.Qorxulu olan Allahın Quranına şərik hökm vermək istəyən bu qədər kitabların,risalələrin və izahların olmasıdır.Qorxulu olan rəsulu yalançı saymaqdır.Qorxulu olan Allahın haram buyurduqlarını halal saymaq və yaxud halal buyurduqlarını haram etməkdir.Qorxulu olan axirəti unutmaqdır. Nə vaxta qədər bu fani dünyanın mətahlarına uyub Allahı unudacağıq.Bu Allahın seçimidir.Allah elədiklərinə görə sorğu-sual olunmaz-biz sorğu-sual olunacağıq.

2-ci surə(Bəqərə)101-ci ayə-Амма еля ки, эялди онлара Аллащ йанындан рясул - тясдиг едир ня ки, онларладыр, позду фиргяси о кяслярдян ки, ята олунуб китаб, китабыны Аллащын вя атдылар архаларына, еля бил ки, онлар билмирляр.

Bəli, hər dəfə insanlara rəsul gəlib onlara kitabdan hikməti çatdıranda, onlar şübhə edirlər və elçini yalançı sayırlar.Bu gün də eyni hadisələr təkrarlanır.Heç kim Quran oxumaq istəmir və yaxud oxuyanlar onun başa düşülməz olduğunu və əvvəlki dövrlərə aid olduğunu bəhanə gətirərək həqiqətən Qurana arxa çevirirlər—

2-ci surə(Bəqərə)151-ci ayə-Ня гядяр эюндярдик сиздя рясул сиздян - тилават едир цзяринизя айятляримизи вя паклайыр сизи вя юйрядир китабы вя щикмяти вя юйрядир сизя няйи ки,олмадыныз билянляр.

Kitabdan bilmədiklərimizi və onda olan hikməti öyrətmək üçün daimi Allah öz rəsullarını göndərib və göndərəcək.

54-cüsurə(Qəmər)17-ci ayə-Йцнэцлляшдирдик Гур’аны йад етмяк цчцн вя мяэяр вармы йад едяндян?

Bu ayədən göründüyü kimi Quranın başa düşülməməsi bəhanəsi absurddur.

Bir qisim isə Quranın müctəhidlər, üləmalar, seyyidlər və şeyxlər tərəfindən açıqlanmalı olduğunu israr edirlər.Ancaq Quranda bunun tam əksini müşahidə edirik

19-cu surə(Məryəm)-97-ci ayə-Биз ону йцнэцл етдик сянин дилинля ки, бяшарят верясян онунла мцттягиляря вя нязяриня чатдырасан онунла о гоумун ки, тярсдирляр.

Allah bu ayədə Quranın rəsulun dili ilə asan olduğunu öyrədir.Bu bəyanatdan sonra Quranın bizə alimlər və müctəhidlər tərəfindən təfsir olunmalı olduğunu iddia etmək -ən azından Qurandan bixəbərlikdir.

Bir qisim insanlar isə ümumiyyətlə üzərinə kitab nazil edilməmiş rəsula(peyğəmbərə), nəbiyə şübhə ilə yanaşırlar.Unutmaq lazım deyil ki, Quranda 4 səmavi kitabın adı çəkilir.Allah Davuda Zəburu, Musaya Tövratı, İsaya İncili və Muhəmmədə Quranı nazil edib.Ancaq Quranda 30-a yaxın rəsulun adı çəkilir.Biz bu rəsullardan 26-sını yalan saya bilərikmi?

40-cısurə(Ğafur)78.Ялбяття, эюндярдик рясуллары сяндян габаг. Онлардан вар ким ки, щаггында сяня щекайят етдик вя онлардан вар ким ки, щаггында щекайят етмядик. Щеч бир рясул цчцн айят, йяни мюъцзя эятирмяк олмады, анъаг изни иля Аллащын. Онда ки, эялди ямри Аллащын, щялл олаъаг щагг иля вя хясарятдя онда батилляр олаъаг.

Bu ayədən göründüyü kimi adı çəkilməyən rəsulları yalan saya bilmərik.Axı bütün rəsullara kitab nazil olmayıb.Nuh a.s, İbrahim a.s kitabdan təbliğ etdiyi halda, bəs Allah onlara hansı kitabı nazil etmişdi.

Əgər Allahın Quranına(alimlərin risalələrinə deyil) istinad etsək görərik ki, Allahın bizim üçün ən vacib buyurduğu hökmlərdən biri elə Allahın elçisinə itaət etməkdir.

 47-ci surə(Muhəmməd)-33-cüayə-   Ай о кясляр ки, инанырсыныз! Итаят един Аллаща вя итаят един рясула вя ямялляринизи батил етмяйин!

Deməli, Allaha və onun rəsuluna itaət etməsək əməllərimiz(təbii ki,yaxşı əməl)batil olacaq.Bəs bu gün inananlar Muhəmməd (a.s.o.)-a itaət edə bilirlərmi.

4cüsurə(Qadinlar)80-cıayə: Ким итаят едир рясула, фягят итаят едир Аллаща. Вя ким цз дюндярярся, Биз сяни онлара мцщафиз эюндярмядик.

Əgər rəsul yoxdursa Quranın bizə aid olması gülüncdür.Bu gün özünü inanan sayan insanların əksəriyyəti elə zənn edirlər ki, rəsulları var və ona itaət edirlər.Bəs necə və yaxud hansı formada.Axı fiziki tərəfdən mövcud olmayan  rəsula necə itaət etmək olar?Əgər itaət edirlərsə bəs zəkatlarını və sədəqələrini kimə, necə və hansı formada verirlər.

8-ci surə(Qənimət)1-ci ayə-Исми иля Аллащын – Рящманын, Рящимин! Суал едирляр сяндян гянимят барясиндя, де: «Гянимят Аллащ вя Онун рясулу цчцндцр. Горхун Аллащдан вя юз аранызда салещ олун вя итаят един Аллаща вя Онун рясулуна, яэяр олдунуз инананлар!» (41).Вя билин, о шейдян ки, сизя гянимят йетишир, Аллащ цчцндцр онун бешдя бири вя рясул цчцн вя йахынлар цчцн вя йетимлярин вя мискинлярин вя йол оьлунун, яэяр инандыныз Аллащ иля вя ня ки, назил етдик бяндямизин цзяриня фяргляндирмя эцнцндя – о эцндя ки, ики ъям эюрцшдц. Аллащ цзяриндя кцлли шейин Гадирдир!

Allah bu ayədə əlimizə keçən hər bir şeyin beşdə birini Allah və rəsuluna verməyi əmr edir.Bəzi tərcümələrdə qənimətin döyüşdə ələ keçirilən nəsnə olduğunu yazırlar.Bəs Allah adamları işğalçı müharibə apara bilərlərmı və yaxud döyüşdə soğunçuluq yolu ilə ələ keçirilən əşyaların beşdə birini öz rəsuluna verə bilərmi.Və daha sonra Allah rəsulu bu soyğunçuluq qənimətlərini qəbul edərmi və hansı haqla.Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, əgər müharibə yoxdursa bu ayə öz hökmünü itirmiş olur.Allah bizi bağışlasın(Əstəğfurullah).

Əslində əlimizə keçən hər şey bizim üçün qənimət deyilmi.

Bəs rəsulların üzərinə düşən vəzifə nədir.Gəlin aşağıdakı ayələrə nəzər salaq.

9-cu surə(Tövbə)103-cüayə-Эютцр малларындан сядягя, тямизляйясян онлары вя паклайасан онлары онунла вя диля цзяриня онларын. Щягигятян, сянин ислащатын онлар цчцн тясэинликдир вя Аллащ Сямидир, Алимдир!

Bu ayətdən göründüyü kimi rəsul inananların mallarından sədəqə götürüb onları paklamalıdır və onların üzərinə sülh, əmin-amanlıq diləməlidir.Bəs bu gün Muhəmməd a.s.o. inananların mallarından sədəqə götürüb onları paklayırmı.Bəs bu gün Muhəmməd a.s.o. inananların günahlarının bağışlanması üçün Allahdan istəyə bilərmi.

47-ci surə(Muhəmməd) 19-cu ayə  Билин ки, щягигятян, О – йохдур Илащи, анъаг Аллащдыр. Юз эцнащларын цчцн баьышланмаг истя вя кишилярдян вя гадынлардан олан инананлар цчцн. Аллащ билир гайыдаъаьыныз йери вя галаъаьыныз йери!

Bu ayətdə isə Muhəmməd (a.s.o.)-in günhsız olduğunu iddia edənlər unutmamalıdırlar ki, səhvsiz,günahsız ancaq və ancaq Allahdır.

57-ci surə(Dəmir)-8-ci ayə-Ня олуб сизя инанмырсыныз Аллащ иля вя рясул дявят едир сизи инанмаьа Ряббиниз иля? Ялбяття, О эютцрдц сиздян андынызы, яэяр олдунуз инананлар.

Bu gün həyatda olmayan Allah rəsullları(məs.Nuh(a.s.o.)İbrahim(a.s.o.)Musa(a.s.o.)və s..)bizi Allaha inanmağa dəvət edə bilərmi.Deməli Allah rəsulları diri və bizim özümüzdən olmalıdırlar.Buna misal olaraq daha bir ayə göstərək.

49-cu surə(Hücrələr)-1-ci ayə: Исми иля Аллащын – Рящманын, Рящимин! Ай о кясляр ки, инанырсыныз! Аллащдан вя Онун рясулундан габаьа чыхмаьа чалышмайын вя горхун Аллащдан. Щягигятян, Аллащ Сямидир, Алимдир! (2).Ай о кясляр ки, инанырсыныз! Юз сясинизи нябинин сясиндян уъа етмяйин вя она юз аранызда бир-биринизя мцраъият едян кими бяркдян мцраъият етмяйин, ондан ютрц ки, ямялляриниз мящв олар вя сиз шцурсузсунуз. (3).Щягигятян, о кясляр ки, Аллащ рясулунун йанында сяслярини алчалдырлар, щямин онлар о кяслярдир ки, Аллащ имтащан етди гялбляринин тягвалылыьы цчцн. Онлар цчцн баьышланмаг вя язямятли яър вар. (4).Щягигятян, о кясляр ки, сяни щцъряляр архасындан чаьырырлар, яксяриййяти онларын ягл етмирляр! (5).Яэяр онлар сябр етсяйдиляр, та сян онларын гаршысына чыхасан, онлар цчцн хейирли оларды. Аллащ Ьяфурдур, Рящимдир!

Axı bütün bu hərəkətlər ancaq diri rəsul ilə ünsiyyətdə ola bilər.Biz şəhr verməkdən uzağıq.Sadəcə diqqətlə ayələrə nəzər yetirmək lazımdır.

64-cüsurə(Təğabün(Qarşılıqlıaldanma))-12-ci ayə-Итаят един Аллаща вя итаят един рясула вя яэяр цз дюндярсяниз, щягигятян, рясулумузун цзяриндя олан анъаг ашкар тяблиьдир.

Bəli,Rəsul ancaq aşkar təbliğ etməlidir.

 

Sizi yormamaq və təfsir verməmək əhdimizə gərə rəsullara aid olan, onların vəsifələrinə və bizim onlara olan münasibətlərimizə aid olan ayələri nəzərinizə çatdırmağa çalışırıq.

 

3-cüsurə(İmran ailəsi)-32-ci ayə: Де: «Итаят един Аллаща вя рясула! Вя яэяр цз дюндярсяниз, щягигятян, Аллащ севмяз кафирляри!»

3-cüsurə(İmran ailəsi)-132-ci ayə  : Итаят един Аллаща вя рясула, ола ки, рящм олунасыныз!   

 

5-ci surə(Maidə)-92-ci ayə  :  Итаят един Аллаща вя итаят един рясула вя щязяр един! Яэяр цз дюндярсяниз вя билин ки, рясулумузун цзяриндя олан анъаг ашкар тяблиьдир!

 

8-ci surə(Qənimət)-20-ci ayəАй о кясляр ки, инанырсыныз! Итаят един Аллаща вя Онун рясулуна вя Ондан цз дюндярмяйин, бир щалда ки, ешидирсиниз!

 

8-ci surə(Qənimət)-24-cüayəАй о кясляр ки, инанырсыныз! Ъаваб верин Аллащ цчцн вя рясулу цчцн – онда ки, сизи чаьырыр ня цчцн ки, дирилдир сизи. Билин ки, Аллащ щямишя инсанла онун гялби арасында дайаныр вя щамыныз онун щцзуруна топланаъагсыныз!

 

8-ci surə(Qənimət)-46-cüayə: Итаят един Аллаща вя Онун рясулуна вя мцбащися етмяйин, онда зяифляйярсиниз вя щюкмцнцз эедяр. Сябр един, щягигятян, Аллащ сябр едянлярлядир!

 

24-cüsurə(Nur)-54-cüayə-   Де: «Итаят един Аллаща вя итаят един рясула! Яэяр цз дюндярсяниз, щягигятян, онун цзяриндя олан она йцкляняндир вя сизин цзяриниздя олан сизя йцкляняндир. Яэяр она итаят едярсинизся, онда щидайят олунарсыныз. Рясулун цзяриндя анъаг ашкар тяблиьдир».

 

24-cüsurə(Nur)-62-ci ayə: Инананлар йалныз о кяслярдир ки, инанырлар Аллащ иля вя Онун рясулу иля. Онда ки, онунла бирликдя цмуми бир ишдя олурлар, эетмязляр, та ондан изн истямясяляр. Щягигятян, о кясляр ки, сяндян изн истяйирляр, щямин онлар о кяслярдир ки, инанырлар Аллащ иля вя Онун рясулу иля. Онда ки, сяндян изн истяйирляр бязи шейляриндя, изн вер онлардан кимя истясян вя баьышланмаг истя онлар цчцн Аллащдан. Щягигятян, Аллащ Ьяфурдур, Рящимдир! (63).Чаьырмайын рясулу юз аранызда бир-биринизи чаьырдыьыныз кими. Ялбяття, билир Аллащ сиздян о кясляри ки, эизли чыхыб эедирляр. О кясляр ки, Онун ямриндян мцхалифдирляр, эяряк щязяр етсинляр ки, онлара сынаг, йа ялямли язаб йетишяр.

Bu ayətdən görünür ki, inananlar yalnız rəsul ilə bir yerdə olan kəslərdir.Biz isə ondan izn istəyə bilmirik, çağıra bilmirik və əmrindən muxalif olmağımız isə mümkünsüzdür.Deməli, bizim inanan olmaq şansımız sıfıra bərabərdir.Gəlin utopiyadan, ərəb və fars nağıllarından əl çəkib Uca və Qüdrətli Allahdan bağışlanmaq istəyək.

 

48-ci surə(Fəth)-8-ci ayə-Щягигятян, Биз сяни эюндярдик шащид олан вя бяшарят верян вя нязяря чатдыран, (9) инанманыз цчцн Аллащ иля вя Онун рясулу иля вя иззятли сайасыз Ону вя кюмяк едясиниз Она вя сайа саласыныз Ону сящяр вя ахшам. 10 : Щягигятян, о кясляр ки, бейят едирляр сяня, щягигятдя, онлар бейят едирляр Аллаща. Аллащын яли онларын ялляри цстцндядир. Ким кцсяряк буну пис ется, щягигятдя ня ки, о кцсяряк юз няфсинин ялейщиня пис етмишдир. Ким вяфа едя ня иля ки, ящд баьлайыб цзяриндя онун Аллаща, О ята едяъяк она язямятли яър.

Allah bizə şahid olan,bəşarət verən və nəzərə çatdıran göndərir ki, ona beyət edək.Hal-hazırda bu mümkündürmü.

 

57-ci surə(Dağ)-28-ci ayə: Ай о кясляр ки, инанырсыныз! Горхун Аллащдан вя инанын Онун рясулу иля. Ята едяр сизя ики артыг рящмятиндян вя едяр сизин цчцн нур, щансы ки, сиз онунла эедярсиниз вя баьышлар сизи вя Аллащ Ьяфурдур, Рящимдир!

 

7-ci surə(Əraf)-69-cu ayə-   Йа тяяъъцб етдиниз она ки, Ряббиниз тяряфиндян йад етмя сиздян олан бир кишийя эялди ки, о, сизин нязяринизя чатдыра? Йад един, онда ки, О сизи Нущ гоумундан сонра хялифя етди вя хилгятдя артырды сизи. Йад един Аллащын немятлярини, ола ки, ниъат тапасыныз!»

 

9-cu surə(Tövbə)-128-ci ayə:  Ялбяття, эялди сизя рясул няфсиниздян. Язиздир цзяриндя онун ня ки, инанмырсыныз. Щярисдир цзяриниздя сизин. Инананлар иля рауфдур, рящимдир!

Buradan görünür ki,rəsul özümüzdən olmalıdır.

 

13-cüsurə(Rədd)-7-ci ayə: О кясляр ки, кафирдирляр, дейирляр: «Мяэяр она ендирилмяли дейилми Рябби тяряфиндян айят?» Щягигятян, сян нязяря чатдырансан вя кцлли цммят цчцн щидайят едян вар.

Əgər bu ayət Muhəmmədə(a.s.o.)aiddirsə, axı ona Rəbbi tərəfindən ayət endirilirdi.Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki,bu ayət ondan sonrakı rəsullara ünvanlanıb.Ona görə ki,küllü ümmət üçün hidayət edən var.

 

13-cüsurə(Rədd)-43-cüayə:  Дейирляр о кясляр ки, кафирдирляр: «Сян мцрсял дейилсян!» Де: «Кафидир Аллащын шащидлийи мянимля сизин аранызда вя о кясин ки, онун йанында китабдан елм вар!»

Deməli, mürsəlləri ancaq kafirlər yalan sayacaqlar.

 

16-cısurə(Bal arısı)-36-cıayə:  Галдырдыг кцлли цммятдя рясул ки, Аллаща ибадят един вя Таьутдан узаг олун. Онлардан кимини Аллащ щидайят етди вя онлардан  киминин цзяриндя щагг олду зялалят. Сейр един ярздя вя нязяр салын, неъя олду йалан сайанларын агибяти!

 

20-ci surə(Taha)-134-cüayə:  Яэяр щялак етсяйдик онлары язабла ондан габаг, дейярдиляр: «Ряббимиз! Мяэяр эюндярмяли дейилдинми бизя рясул вя табе олардыг айятляриня Сянин габагъадан ки, зялил вя рцсвай олаг?»

 

35-ci surə(Yaradan)-42-ci ayə:  Анд ичдиляр Аллащ иля ъящдля бюйцк андларла: яэяр эялярся онлара нязяря чатдыран, онда олаъаглар щидайятли щяр щансы бир цммятлярдян. Амма еля ки, эялди онлара нязяря чатдыран, онда артырды онлара анъаг нифряти,

 

62-ci sure(Cume)-2-ci aye:  О – Одур ки, галдiрдiuммилeрдeрeсул онлардан, тилават едир онларiн uзeринeайeтлeрини Онун вeпаклайiр онларiвeoйрeдир онлара китабiвeщикмeти вeбундан габаг олмуsдулар аsкар зeлалeтдe

 

65-ci sure(Talaq)-11-ci aye:  Рeсул, тилават едeрeк uзeринизeайeтини Аллащiн айдiнлаsдiрар, хариъ етмяси ucuн о кeслeри ки, инандiлар вeeмeли салещдирляр, зuлмeтдeн нура тeрeф. Ким инанар Аллащ илeвeсалещ ямял едe, дахил едeр ону баqлара – ъари олур алтiндан онун нeщрлeр, щeмиseлик орада eбeди. Eлбeттe, йахsiдыр Аллащ онун ucuн ризгнeн.

Bize Qurani tilavat eden, bizi zulmetden nura teref xaric etmek ucun Allahın ayetlerini aydınlasdiran resul kimdir axi.

 

67-ci sure(Mulk)-8-ci aye: .Аз галiр ки, гeйздeн партласын. Кuлли нeки, атырлар она дeстeлeри, суал едирлeр онлардан эoзeтcилeри онун: «E, эeлмeди сизeнeзeрecатдiран?» (9).Дейeрлeр: «Бeли! Эeлди бизeнeзeрecатдыран вeйаланciсайдiг ону вeдедик: “Назил етмeйиб Аллащ бир sейдян. Сиз анъаг зeлалeтдeсиз бoйuк”».

Allahın bize rehmi gelsin ki,biz o yalan sayanlardan olmayaq.

Hemd Allah ucundur, Rebbidir alemlerin!

Kazim Hasanov, 19-11-2010 15:31 (ссылка)

Без заголовка

                                       İBRAHİMİN (a.s.o.)  DİNİ

 

1-ci sual—Niye mehz İbrahimin (a.s.o.) dini?.

Evvela biz butun delil ve subutlarımızı Qurandan getirmeliyik.

2-ci surenin(İnek)-2-ci ayesi,-Bu kitab-yoxdur shubhe onda,hidayetdir mutteqiler ucun-

Eger biz bashqa kitablara istinad etsek,delil-subutlarımızı qeyri kitablardan gotursek, demeli Allahın nazil etdiyine shubhe etmish oluruq.Biz her hansı bir muellifin kitabını oxuyarken,orada olan fikirleri,sozleri hemin muellifin dili ile oxuyuruq-texminen muellif bizimle danıshır-.Ancaq  Quranı oxuyarken ise bizimle Alimler-alimi, Qudretliler-qudretlisi,Vahid, Qahir ve daima bizimle olan(58-sure-7-aye) Allah danıshır.Bele neticeye gelmek olar ki, biz Allahla danıshmaq istemirik ve Allahın mentiqine shubhe ile yanashırıq.Hidayet olunmaq isteyirikse yalnız Qurana istinad etmeliyik.Ona gore de biz ashaqıda qeyd olunan ayelere gore İbrahim (a.s.o.) getdiyi dini getmeliyik.

2-ci sure(İnek)-130-cu aye--Kim uzaqlashar milletinden İbrahimin,ancaq kim ki,sefeh etdi nefsini.Elbette,Biz secdik onu dunyada ve heqiqeten, o, axiretde salehlerdendir.

Bu ayetden gorunduyu kimi biz bu dinden uzaqlasha bilmerik.Cunki,bu dinden ancaq ozunu sefehliye qoyanlar uz dondere biler.Bu gun insanlar qısqanclıqla yanashdıqları meseleye bashqa prizmadan baxaq-bu ayet ilk defe Muhemmedin (a.s.o.)  uzerine nazil olanda, Allah resulu ozune bashqa din,bashqa yol goture bilerdimi?Axı, Muhemmedin (a.s.o.) ozu de ele İbrahim A.s-ın dininde olub.

3-cu sure(İmran ailesi)-67-ci aye- Olmadı İbrahim hidayet olunmush(yehudi) ve yardım olunmush(nesrani) ve lakin,oldu henif,yeni faydalıteslim olan(muslim) ve olmadı mushriklerden.

Allahınoyretmesi ile goruruk ki, İbrahim (a.s.o.) teslim olan(muslim) olub.

Bezi alimler ve yaxud ozunu hidayet olunmush(yehudi)bilenler İbrahimi(a.s.o.)oz resulları hesab edirler.Bu ayet onlara en tutarlı cavabdır.Demeli İbrahim(a.s.o.)ilk teslim olanlardan(muslim) olub.Ondandan evvel ise ilk teslim olan Nuh(a.s.o.)olub.Hz İbrahimi yehudi bilenler bes niye Hz İbrahimin oqlu ile tikdiyi evi gedib tevaf etmirler.Ve yaxud hz İbrahimi yehudilerin resulu hesab eden muselmanlar niye o evi ziyaret edirler.Ve nehayet, bu gun qeyd olunan Qurban bayramı(Hecc) ele Hz İrahimden bashlayıb axı.

3-cu sure(İmran ailesi)-68-ci aye- Heqiqeten, dost İbrahimle insanlardan o keslerdir ki,tabe idiler ona ve bu nebi,yeni bu xeber veren ve o kesler ki, inanırlar ve Allah dostudur inananların!

Butun inananlar Allahın dostluqunu ve razılıqını qazanmaq ucun Quranda olan inananların sifetlerini ozlerinde eks etdirmeli ve qeyd-shertsiz Allahın qanunlarına tabe olmalıdırlar.Bunun ucun Allah bize o yolu da gosterir,ancaq biz gormek istemirik.Eger isteyirikse, niye İbrahimin dininden uzaqlashmalıyıq.Ayetde olan bu nebi sozu ise vaxtı ile Muhemmede(a.s.o.)aid olub,sonra ise ondan sonrakı gelen resullara aiddir.

3-cu sure(İmran ailesi)-95-ci aye-De: “Allah doqru buyurur! Tabe olun milleti İbrahime - henifdir ve olmadı o, mushriklerden!”

Gorunduyu kimi bu aye hokm ayesidir.Bu ayeni deyishmeye ve tefsir vermeye hec kesin gucu catmaz!-Allahdan bashqa-.Eslinde bu din Hz İbrahimin deyil,ele Allahındır.Bildiyimiz kimi din-yol demekdir, demek Allaha teref Hz İbrahim kimi İnanmaq lazımdır.Allah onu bize bir numune olaraq gosterir.Ve bize Hz İbrahimin mushrik olmadıqını oyredir.

4-cu sure(Qadınlar)-125-ci aye- Kim yaxshı ola biler din etibarile o kesden ki, teslim ede vechini Allah ucun ve o, yaxshılardandır ve tabe olur henif,yeni faydalı İbrahim milletine? Goturdu Allah İbrahimi dost!

Qurani-Kerimde Allahİbrahim (a.s.o.)-dan bashqa hec bir resulu oz dostu adlandırmayıb.Doqrudur, Allah inanaların dostudur,ancaq ferd olaraq İbrahimin(a.s.o.) adını deyir.Eger Biz din etibarı ile yaxshı olmaq isteyirikse ancaq ve ancaq İbrahimin(a.s.o.)dinine tabe olmalıyıq.Bu Allahın secimidir.Bizim vezifemiz Allaha ve onun resuluna itaet etmekdir.

6-cı sure(Davar)-161-ci aye- De: “Heqiqeten, Rebbim meni hidayet etdi yolun duzune - qiymetli din olan henif İbrahim milletine ve olmadı o mushriklerden”.

Allahbu ayede İbrahim (a.s.o.)-ın milletinin qiymetli din olduqunu bize tovsiyye edir.Eger Allah deyene emel etsek, hamımız bu dinde birlesher ve firqelere bolunmerik.Bu gun ozunu sunnu,shie,vehhabi ve s. adlandıran soydashlarımız Allahın bu dininde birleshmeli,qardash olmalı ve firqelerden uzaqlashmalıdırlar.

16-cı sure(Bal arısı)-123-cu aye- Sonra biz sene vehy etdik “Tabe ol henif İbrahim milletine ve o, olmadı mushriklerden!

Ayeden gorunduyu kimi, Allah Quranı nazil ederken ilk defe Muhemmed (a.s.o.)-a vehy edir ki, İbrahim (a.s.o.)-ın milletine tabe olsun.Elece de bu gun Allah bizlere bu dine tabe olmaqa emr edir.Heqiqeten de Allahın oyretmesi ile goruruk ki, İbrahim (a.s.o.) Allahdan ona sınaq gelende mushrik olmadı.Yuxuda gordu ki,oz oqlunu kesir ve bunu oqluna dedi.(37-sure-102-aye).Onlar ikisi de teslim oldular ve Allah ona boyuk bir kesilmeli evez verdi.”Salam uzerine İbrahimin””Bele mukafatlandırırıq yaxshıları”(37-sure-109-110-ayeler).Allah hec bir resuluna bele sınaq vermedi.Bu gun ozune inanan deyen hansı birimize bu sınaq gelse emel ede biler.Allah bizi-bizden yaxshı tanıyır.Allah elediklerine gore de sorqu-sual olunmaz, biz sual olunacaqıq.Ona gore de Allahdan gelen ayetlere emel edib,atamız İbrahimin dinine tabe olmalıyıq.

22-ci sure(Gelme)-78-ci aye- Cehd edin ve calıshın Allah yolunda haqq cihadla.O secdi sizi ve etmedi sizin uzerinizde dinde cetinlik – atanız İbrahimin milletidir.O adlandırdı sizi bundan qabaq muslim,yeni teslim olan ve bu da, olsun resul shahid uzerinizde ve olasınız shahidler insanlar uzerinde.Qalxın ayaqa islahata ve eta edin zekatı.Allah ile yapıshın.O movlanızdır sizin.Yaxshı Movladır ve yaxshı Nesirdir!

Quranda Allahdinde atamızın kim olduqunu oyredir,bizim ucun hec bir cetinlik etmediyini ve Allah yolunda calıshmaqımızı tovsiyye edir.Dinde atamızın Muhemmed (a.s.o.) deyil,İbrahim (a.s.o.) olduqunu oyredir.33-cu sure(Ehzab)-40-cı ayeOlmadı Muhemmed sizin kishilerinizden birinin atası ve lakin resuludur Allahın ve xatem-en-nebiyyine, yeni xetmidir nebilerin ve oldu Allah kullisi ile sheyin Alim!

 Biz calıshırıq hec bir tefsir vermeyek ve sadece ayeleri xatırladaq.Biz ancaq bize vehy olunana tabe olmalıyıq.İnshallah bizim ucun qaranlıq qalan bashqa meqamlara o biri movzularda muraciet edeceyik.

Hemd Allah ucundur rebbidir alemlerin!  
 
Yazini  Allah resullarindan olan Kazim Ibrahimoglu hazirladi.

Поможем Рафису Кашапову!

24 апреля 2009 Кашапову Рафису Рафаиловичу, председателю ТОЦ города Набережные Челны, за статью ''Нет христианизации!'' ( http://www.mtss.ru/forum/vi... ) дали 1,5 года условно 
( http://www.din-islam.ru/new... ). На данное время подаются жалобы в Страсбургский суд. Ранее Верховный суд Татарстана вынес отрицательный вердикт. Ещё нужно пройти через Верховный суд и Конституционный суд РФ. Мы уверены в том, что в Российских судах нас не оправдают, но в европейском суде возможно вынесут оправдательный приговор. Для судебных дел, адвокатам и общественным защитникам нужны деньги. А на данное время положение челнинского ТОЦ находится в крайне тяжелом положении. Если бы Вы помогли нашему общему делу, мы бы были очень благодарны, ведь в судебных процессах защищаются права не только татарского народа, но и мусульман.

Фагим Валиев – пресс-секретарь НЧО ТОЦ.
tatar_center@yahoo.com 

Координаты сына Рафиса Кашапова:
423832, Татарстан, Набережные Челны, Новый город, пр. Дружбы Народов, дом 52/41, кв.216 (38/13-2 блок-216).
Сотовый: 8-917-855-63-74
Домашний: (8552) 32-28-62
Кашапов Рустам Рафисович

СБЕРБАНК РОССИИ
НТ 4131677
Филиал № 8219/0086 Набережночелнинского отделения.
Счет № 42307810762033004300/39

Webmoney: 
WMR 342777495878

Leyla Shirinova, 26-01-2010 19:35 (ссылка)

Hedis


Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s):

Bir gün sevimli Peyğəmbərimizin yanına çoxlu günah işlətmiş bir kişi gəlir. O, ürəyini Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərə açaraq belə deyir: «Elə çirkin işlər yoxdur ki, görməmiş olum. Mənim tövbə və qayıtmağıma bir yol varmı?». Əziz Peyğəmbərimiz ona bu javabı verir: «Ata-anandan sağ olanı varmı?». Dedi: «Atam». Buyurdu: «Get ona yaxşılıq et!». Həmin kişi gedəndən sonra sevimli Peyğəmbərimiz belə dedi: «Eh, kaş anası sağ olaydı!»… Kim ata-anasına yaxşılıq etsə, Allah onun ömrünü uzadar. Xoş onun halına!».

Gunel Badalova, 07-12-2009 18:37 (ссылка)

Bismillahir rəhmanir rəhim.

Bismillahir rəhmanir rəhim.

Əlhəmdulillahilləzi ərrəfəni nəfsəhü vələm yətrükunü ümyanəl gəlbi.Əlhəmdulillahilləzi cəələni min ümməti Mühəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi vələm yəcəl əni min saırıl ümməmi.Vəlhəmdu lillahil ləzi cəələ rizgi fi yədəyhi. Vələm yəc əl rizgi fi-əydinas.Əlhəmdulillahilləzi sətəhə yəfzəhəni bəynən nas.La hövlə vəla qüvvətə illa billahi əliyyül əzim.AMİN. 

AzEr KoNKReTnIy, 30-11-2009 10:28 (ссылка)

Без заголовка

Qe$eng sozlerdi ama\ma mtn namazi bilirem nedenise qilmiram

Gyulnara Muradova, 26-11-2009 23:20 (ссылка)

Гурбан байрамы

Курбан байрамыКурбан-байрамМатериал из Википедии — свободной энциклопедии Ид аль-адха араб. عيد الأضحى‎‎Обряд жертвоприношения

Тип
Исламский
иначе
Курбан Байрам
также
Праздник Жертвоприношения
Значение
Кульминация хаджа

Установлен
Пророк Мухаммад

Отмечается
Мусульманами
в период с
10-го Зуль-Хиджа

В 2008 году
с вечера 8 декабря — вечер 9 декабря

В 2009 году
с вечера 27 ноября — вечер 28 ноября

Празднование
Мечеть

Традиции
Молитва в мечети, ифтар, запрет работы, приветствие «Ид муба́рак», жертвоприношение животного.
Связан с
Хадж

Пра́здник жертвоприноше́ния (Ид аль-Адха; араб. عيد الأضحى‎‎ ‘Īdu l-’Aḍḥā, азерб. Qurban Bayramı, босн. Kurban bajram, перс. عید قربان Eydê Qurban / Eid-e Gorbān, индон. и яв. Idul Adha, каз. Құрбан айт, курд. Cejna Boraqê, Cejna Kûrbanê, малайск. Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Haji, алб.Kurban Bajrami, тадж.Иди Қурбон, тур.Kurban Bayramı, тат. Корбан бәйрәме / Qorban bäyräme, Ğäyd-äl-Ädxä, уйг. قۇربان ھېيت, урду بقرعید) — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый в 10 день двенадцатого месяца исламского лунного календаря (зуль-хидж) в память жертвоприношения пророка Авраама и через 70 дней после праздника Рамазан.
ИсторияСогласно Корану, Ангел Джабраиль (Гавриил) явился к пророку Ибрахиму (Аврааму) во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила (Измаила). Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка и начал приготовления, однако это оказалось испытанием от Аллаха, и когда жертва была почти принесена, Аллах заменил для Ибрахима жертву сыном на жертву ягненком (агнец). Праздник символизирует милосердие, величество Бога и то, что вера — лучшая жертва.
 КонтекстПраздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день Жертвоприношения совершают символическое побитие шайтана камнями и обход вокруг Каабы.
 Коран об обряде«Никогда не достигнет Аллаха ни мясо, ни кровь их, но достигнет Его ваше благочестие». («Хаджж», 37).
 Празднование
  • Следует совершить полное омовение и надеть чистую и праздничную одежду.
  • Такбир — возвеличивание Аллаха словами «Аллах Акбар». Аль-Валид ибн Муслим сказал: "Я спросил Аль-Узая и Малика Ибн Анаса, следует ли в день Ид произносить вслух такбир. Они ответили: «Да». Такбир следует повторять во время утренней прогулки к храму.
  • Приветствие мусульман словами «Такаббаль Аллаху минна уа минкум» (да примет Аллах от вас и от нас)
  • Изменить маршрут своего обычного пути к месту общей молитвы. Джабир ибн абд-Аллах передал, что Пророк обыкновенно изменял пути в день Ид (Аль-Бухари, 986).
  • В этот день также принято совершать полное омовение, закалывать овец (со словами «Бисмилляһy!» — во имя Бога) и есть баранину, раздавать милостыню (делиться угощением из баранины).
Хутба обычно начинается с прославления Аллаха и его пророка, затем разъясняется происхождения хаджа и значение обряда жертвоприношения. Опытный имам-хатыб часто облекает проповедь в форму рифмованной прозы.
 ЖертваЖертвой может быть баран, верблюд или бык.


Обряд жертвоприношения
Жертве должно быть не менее года, она должна быть здорова и не иметь никаких недостатков. Считается, что овца или коза могут быть принесены в жертву только от одного человека, а корова, бык или верблюд — от семи человек. Обычно режут барана, козу, корову или быка — двухлеток, жертвенному верблюду, как правило, бывает не менее пяти лет. Обычай допускает принесение жертвы не только за живых, но и за усопших.
Часто шкуры принесенных в жертву животных отдаются в мечеть. Мясо варят и съедают за общей трапезой, на которой может присутствовать любой мусульманин, во главе стола обычно бывает имам. В праздник жертвоприношения следует обязательно отведать разнообразные изысканные мясные блюда, которые готовятся в различных странах, в соответствии с местными вкусами, применяя различные специи и ароматизаторы; большое внимание уделяется праздничному оформлению стола, а также приготовлению многочисленных сладостей. Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты к родным и близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным.
Жертвоприношение в день праздника Ид-аль-Адха (Курбан-байрам) является обрядом ислама, которому есть множество доказательств. Аллах говорит в Коране: «…молись Господу твоему и приноси жертву». Абу Хурайра передал, что Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует) принёс в жертву двух баранов, которые были большими, жирными и рогатыми. Когда Пророк закладывал одного из них, он сказал: «Во имя Аллаха и Аллах велик. О Аллах, прими это от Мухаммада и семьи Мухаммада». А когда закладывал второго, он сказал: «Во имя Аллаха и Аллах велик. О Аллах, прими это от Мухаммада, его уммы, тех, которые засвидетельствовали Твоё единство и засвидетельствовали моё исполнение миссии».
Пророк Мухаммад (Да благословит его Аллах и приветствует) призывал мусульман к жертвоприношению. Аиша передала слова Пророка: «Более любимое дело человека для Аллаха в день жертвоприношения — это принесение жертвы. В день Суда жертвенное животное будет на чаше добрых дел со своими рогами, шерстью и копытами. Кровь, пролитая в этот день, достигает своего места пред Аллахом, прежде чем она достигнет земли. Так очищайте ею ваши души».
Праздник жертвоприношения отмечается в десятый день двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря зу-ль-хиджжа, в период совершения паломничества в Мекку.


Чаще всего в жертву приносят барана
Праздновать день жертвоприношения, даже если это не происходит в Мекке, начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде желательно совершить полное омовение, надеть новую и опрятную одежду, по возможности умастить себя благовониями. Перед молитвой есть не рекомендуется. По окончании утреннего намаза верующие возвращаются домой. Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу). Хутба обычно начинается с прославления Аллаха и его пророка, затем разъясняется происхождения хаджа и значение обряда жертвоприношения.
После молитвы мусульмане, которые имеют возможность принести жертву, делают это.
Над жертвой любой рядовой мусульманин может произнести краткую формулу: «Бисмиллах, Аллах Акбар», то есть «Во имя Аллаха, Аллах велик!» Прежде чем барана режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки.


Обряд жертвоприношения
В жертву можно принести барана, который достиг седьмого месяцев (по Шафии — полного года), быка или корову, достигших полных двух лет, верблюда, достигшего полных пяти лет. Желательно, чтобы жертвенное животное было жирным, большим и красивым. В нём не должно быть изъянов, которые плохо влияют на количество и качество мяса. Поэтому нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных. А также животных, у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха. Аль-Барра передал, что Пророк сказал: «Четыре животных не пригодны к жертвоприношению — животное с явно выраженной слепотой, больное, с ярко выраженной хромотой и худое».
Желательно использовать треть мяса для угощения своей семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и родственников, а треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом. Как сказал об этом Всевышний: «…то ешьте их мясо и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты».
Также Ибн Аббас рассказывал о жертвоприношении Пророка: «Треть он оставлял для семьи, треть на угощение бедных соседей, и треть раздавал тем, кто просил». Ибн Умар говорил: «Жертвоприношения и подарки — треть для тебя, треть для семьи, треть для бедных».
Нельзя расплачиваться с мясником, который резал жертвенное животное, мясом. Но можно дать ему часть мяса, если он беден, или подарить, но не в качестве оплаты. Али рассказывал: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел мне проследить за жертвоприношением, разделить его мясо и шкуру и не давать мяснику ничего из жертвенного животного. Он сказал: „Мы расплатимся с ним“».
Тот, кто принёс жертвоприношение, не может ничего продать из жертвенного животного, ни мяса, ни шкуры, но он может пользоваться шкурой и другими её частями.
Курбан-байрам в РоссииВ республиках Татарстан, Башкортостан, Адыгея, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан Курбан-байрам является официальным праздничным днем.

Leyla Shirinova, 10-09-2009 13:00 (ссылка)

QEDR GECESİNİN EMELLERİ

QƏDR GECƏSİNİN ƏMƏLLƏRİ
 

Əhya saxlayan şəxsə aşağdakı əməlləri yerinə yetir mək müstəhəbdir (xeyirli və savablıdır):
 

 

1)Qüsl etmək: Qüsl edərkən belə niyyət etməlidir ki, əhya gecəsinin qüslünü edirəm qürbətən iləllah. Bu qüslun böyük savabı vardır.
 

2)Ehya saxlamaq: Yəni səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmaq. Səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmağın mənası budur ki, insan Quranı qarşılıyaraq deyir, ilahi Sən bu gecə mənə Quran nazil edirsən və mən də bu gecə səhərədək oyaq qalıb onu qarşılayıram.
 

3)Məscidə getmək: Məscidə getməyin mənası budur ki, insan öz məqsədini təyin edir. Yəni Ey Allahım bu gecə mən fəsad və pozğunluq olan yerlərə gedə bilərdim. Lakin mən Sənin razılığını qazanmaq üçün Sənin evinə gəlmişəm və gələcək xoşbəxtliyimi müəyyənləşdirirəm.
 

4)Qədr gecəsinin namazı: Qədr ggecəsində qılınan namazın böyük şərafəti vardır. Qədr gecəsinin namazı şam (məğrib) və xiftən (işa) namazları ilə sübh namazı arasındakı vaxtda qılınır. Qədr gecəsinin namazının qaydası belədir.
 

Niyyət: Qədr gecəsinin namazını qılıram qürbətən iləllah. Sübh namazı kimi iki rükətlidir. Lakin hər həmd surəsindən sonra yeddi dəfə İxlas (Qul hüvəllhah) surəsi oxunulmalıdır. Namazı qurtardıqdan dərhal sonra alını səcdəyə qoyaraq (səcdə halında) yetmiş dəfə ''əstəğfirullahə və ətubu iləyh'' deyilir.
 

İmam Sadiq (ə) buyurur ki, hər kəs bu namazı qıldıqdan sonra səcdəyə gedib yetmiş dəfə ''əstəğfirullahə və ətubu iləyh'' deyərsə səcdədən qalxmamış Allah onun özünün və ata anasının günahlarını bağışlayar.
 

5)Quran duaları: Quranı başa qoyub, Allahın, peyğəmbərin və imamların adlarına and verməklə Allahdan günahlarının bağışlanmasını, dünya və azirət istəklərini bildirmək. Bu əməlin mənası Allahın insan üçün göndərdiyi kitabı başı üstə qoruyub saxlamaq deməkdir. Yəni Ey Allahım, Sən mənə hörmət edib kitab göndərirsən, mən onu özüm üçün rəhbər və yol göstərən təyin edir və onu həmişə başım üzərində qoruyub saxlayacağam. Həzrət Peyğəmbər(s) buyurur: ''Hər kəs Quranı özünə rəhbər edərsə, Quran onu Cənnətə aparar. Hər kəs Quranı arxada qoyarsa və onu özünə rəhbər etməzsə, Quran onu Cəhənnəmə tərəf yönəldər.'' (Yəni, hər kim Quranı oxuyub ona əməl edərsə və ona tabe olarsa, Quran onu Cənnətə aparıb çıxarar. Lakin Qurana tabe olmayan şəxs, Quran oxumağına baxmayaraq, Cəhənnəmə vasil olar.)
 

Quranı başa qoyub Allaha və 14 məsuma and verməyin mənası budur ki, Ey Allahım, mən Sənə və Sənin ən istəkli bəndələrinə and verib tövbə edirəm və Səndən öz istək və ehdiyaclarımı diləyirəm.
 

Əvvəl Qurnaı açıb, surətin müqabilində tutub bu duanı oxuyuruq:
 

 

''Əllahummə inni əsəlukə bikitabikəl-munzəl. Və ma fihi və fihi ismukəl əkbər. Və əsmaukəl-husna. Və ma yuxafu və yurca ən təcələni min utəqaikə minnən-nar. Əllahummə bihəqqi hazəl-Quran və bihəqqi ən ərsəltəhu bih. Və bihəqqi kulli muminin mədəhtəhu fihi. Və bihəqqikə ələyhim fəla əhədə ərəfu bihəqqikə mink.
 

Sonra Quranı baş üzərinə qoyub aşağıdakıların hərəsini 10 dəfə deyirik:
 

 

1.Bikə ya Allah (10 dəfə)
 

2.Bi Mühəmmədin (s) (10 dəfə)
 

3.Bi Əliyyin (ə) (10 dəfə)
 

4.Bi Fatimətə (s.ə) (10 dəfə)
 

5.Bil Həsəni (ə) (10 dəfə)
 

6.Bil Hüseyni (ə) (10 dəfə)
 

7.Bi Əli ibn Hüseyn (ə) (10 dəfə)
 

8.Bi Mühəmməd ibn Əli (ə) (10 dəfə)
 

9.Bi Cəfər ibn Mühəmməd (ə) (10 dəfə)
 

10.Bi Musa ibn Cəfər (ə) (10 dəfə)
 

11.Bi Əli ibn Musa (ə) (10 dəfə)
 

12.Bi Mühəmməd ibn Əli (ə) (10 dəfə)
 

13.Bi Əli ibn Mühəmməd (ə) (10 dəfə)
 

14.Bi Həsən ibn Əli (ə) (10 dəfə)
 

15.Bil Hüccəti (ə.c) (10 dəfə)
 

Bu mübarək adlara and verən zaman Quran başa qoyulur. Andlar qurtardıqdan sonra Allahdan günahların bağışlanması və diləklər istənilir. Çünki bu andlara and verdikdən sonra insanın duaları mütləq qəbul olunur.

 

6)İmam Əli (ə) və İmam Hüseyn (ə) ziyarətnaməsini oxumaq.

 

7)100 rükət (sübh namazı kimi) müstəhəbbi namaz qılmaq. (Boynunda qəza namazı olan şəxs 6 günlük qəza namazlarını da qıla bilər. Bunun savabı həm 100 rükətli müstəhəb namazın savabın ödəyər, həm də 6 günlük qəza namazını qılmış olar.)

 

8)Peyğəmbər və onun Əhli-beytinə salavat göndərmək. (''Əllahummə səlli əla Mühəmmədin və ali Mühəmməd'')

 

9)Cövşən-Kəbir duasını oxumaq.

 

10)Həzrət Əlinin qatilinə lənət oxumaq. Yüz dəfə ''Əllahummələn qətələtə Əmiril-möminin'' (Yəni ey Allah Əlinin qatillərinə lənət et.)

 

11) ''Yüz dəfə Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh'' demək və tövbə etmək. Bu əməlin mənası belədir ki, insan keçmişdə etdiyi günahlardan peşman olubgələcəyini abadlaşdırmaq üçün Allaha söz verir. Yəni ki, Ey Allahım, bu günə qədər mən səhv yolda olmuşam. Lakin bu gündən Sənin bütün əmrlərinə tabe olacaq və bir daha günah etməyəcəyəm.
 
 

Gyulnara Muradova, 23-07-2009 23:55 (ссылка)

IBRETAMIZ HEKAYE

Bir adam hər vaxt etdiyi kimi saç və saqqalını düzətdirmək üçün bərbərə getdi. Onunla maraqlanan bərbərlə gözəl bir söhbətə başladılar. Dəyişik mövzular üzərində danışdılar. Birdən ALLAH ilə əlaqədar mövzu açıldı…

Bərbər: " Bax müştərim, mən sənin söylədiyin kimi ALLAHIN varlığına inanmıram."
Adam: " Yaxşı bəs niyə belə deyirsən?"
Bərbər: " Bunu açıqlamaq çox asandır. Bunu görmək üçün çölə çıxmalısan. Xahiş edirəm mənə söyləyərsənmi, əgər ALLAH var olsaydı, bu qədər çox problemli, çətinlikli, xəstə insan olar idimi? Tərk edilmiş uşaqlar olar idimi? ALLAH olsaydı, kimsəyə acı çəkdirməz, bir-birini üzməzdi. ALLAH olsaydı, bunların olmasına icazə verəcəyini sanmıram…"

Adam bir an dayandı və düşündü, amma gərəksiz və keserli cavabını bilmədiyi bir müzakirəyə girmək istəmədiyi üçün cavab vermədi. Bərbər işini bitirdikdən sonra adam bayira çıxdı. Tam o anda prospektdə uzun saçlı və saqqallı bir adam gördü. Adam bu qədər dağınıq göründüyünə görə aydındır ki saç vurdurmasından uzun müddət keçmiş idi. Adam bərbərin dükanına geri döndü.

Adam: " Bilirsənmi nə var, məncə bərbər deyə bir şey yox"
Bərbər: " Bu necə ola bilər ki? Mən buradayam və bir bərbərəm."
Adam: " Xeyr, yox. çünki olsaydı, prospektdə gedən uzun saçlı və saqqallı adamlar olmazdı."
Bərbər: " Hımmm… Bərbər deyilən bir şey var amma o insanlar mənim yanıma gəlmirsə, mən nə edə bilərəm ki?"
Adam: " Qətiliklə doğru! Səhv nöqtəsi də bu! ALLAH var, və insanlar ona getmirsə, bu getməyənlərin seçimidir. Elə isə dünyada bu qədər çox acı və kədər olmasının səbəbi de budur!"

настроение:Задумчивое

Gyulnara Muradova, 20-07-2009 22:25 (ссылка)

Нил Армстронг: Можете считать меня мусульманином!

Можете считать меня мусульманином

Главная » 2009 » Май » 3 » Можете считать меня мусульманином
14:03 Можете считать меня мусульманиномНил Армстронг "Я ступил на Луну без молитв, а теперь я буду молиться, можете считать меня мусульманином" отрывок из статьи - "Тайны, загадки и мистика Лунной Одиссеи."

В частности, утверждают, что Армстронг после полета неожиданно для всех принял ислам . Во-первых, интересно, что полетов на Луну было ровно 7. А выбор Армстронга объясняется той частью полета, которую не любят комментировать руководители НАСА. Вот, что происходило на Луне во время первой высадки. Олдринг, Коллинс, Армстронг из “Аполлона — 11'' во время исследования поверхности Луны неожиданно увидели непонятное явление – над морем Затишья два кольца, похожие на открытую книгу. Изменив положение оптических приборов, астронавты еще раз убедились, что увиденное ими имеет форму открытой книги. Кроме того, звучала неизвестно откуда взявшаяся музыка и пение на арабском языке. Все разговоры в этот момент записывались на магнитную ленту. На следующий день книга исчезла. Когда Армстронг ступил на Луну, опять раздался звук, похожий на сигнал. На этот раз (все опять записывалось на ленту) послышались такие слова: “роббиал ардздини инда хуиза куналийм”,затем опять послышался звук, похожий на музыку: “ашxаду ала иллаxа ил-лаллаx”и “ашxаду анна Мухаммада-р-расулуллаx. Астронавты долго не могли понять, откуда доносились звуки. Переговоры с Землей прояснили, что звуки шли прямо с Луны. В момент появления этих звуков астронавты одновременно почувствовали приятное ощущение и странное недомогание. (Обратите внимание, как это похоже на ощущения пророка Магомета, которые он испытал в присутствии Аллаха.) Астронавты вернулись на Землю. Еще раз были прокручены кассеты и проведены консультации с ответственным секретарем NASA Ал-Базом. В узком кругу он дал разъяснения по поводу “музыки”, звучащей на Луне, объявив, что это святое изречение на арабском языке: ''Свидетельствую — нет бога кроме Аллаxа''. Прошло немного времени, и это же “изречение” услышал астронавт “Аполло — 16” Ворден. Но это никому в НАСА не принесло особого удовольствия, и новость постарались скрыть.

Все тайное рано или поздно становиться явным…Так и произошло. Спустя 14 лет, в феврале 1983 года Армстронг приехал в Египет для участия в конференции. Это была первая поездка не только в Египет, но и в Исламский мир. Во время заседания, в конце первой части, сидевший в президиуме, Армстронг вдруг побледнел, услышав с улицы уже знакомый певучий голос. Спросив взволнованно удивленных египтян, что это за музыка, Армстронг узнал от них, что это – азан, который подобно церковным колоколам сзывает правоверных на молитву. Слова Армстронга, прозвучавшие после этого разъяснения, были для египтян подобны грому среди ясного неба: “Этот голос. Это то, что я слышал, впервые шагнув на Луну, от чего у меня мурашки побежали по телу! Сначала у меня стоял шум в ушах, затем, слушая этот голос, раз за разом, я испытал приятное чувство” . Затем, по утверждению очевидцев, бледный, кaк полотно Армстронг, произнес: “О Аллаx! Я Тебя нашел не на Земле, а на Луне!” Он замолчал на несколько секунд и, немного придя в себя, продолжил: “Я ступил на Луну без молитв, а теперь я буду молиться, можете считать меня мусульманином”.
Leyla Shirinova, 15-05-2009 21:29 (ссылка)

Allahin yolu

Eziz qardawlar ALLAHIN yolun tutmaq bir az chetindi amma axri chaylar altdan axan cennetdi... Sheytan sizi yolunuzdan azdirmasin gelin namaz qilin ALLAHIN yolun tutun....
Ozunuz fikirlewin adi yandiranin oduna dozmek olmur cehennem oduna nece dozeceksiz... Choxlari fikirlewir cehennem cennet yoxdu amma sehv fikirlewirler muqedes
QURANI KERIM cennet ve cehennem olduqun subut edirki var (Qiyamet suresi)

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.
Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу