Все игры
Post

Жаннат йук болди,жаханнам макон.Хожиакбар Умар.


Нравится

You cannot comment as you are not authorized.


     04-08-2011 11:26 (link)
Re: Жаннат йук болди,жаханнам макон.Хожиакбар Умар.
БИСМИ АЛЛОХУ АЛРАХМОННИЛ АЛРАХИМ

Асслому алайкум хурматли жамоа сизларни бугун безовта килганимнинг сабаби биз Бугин Оллохнинг уйида хак сузларни эшитиш учун ва адолат урнатиш учун ва халифалик урнатиш ва халифалик нима у кандай урнатилади унинг бизга кандае ахамияти бор бизга унинг нима нафи тегади конуституция билан унинг уртасидаги фарк хакида суз юритамиз деб уйлайман. Биринчи уринда ислом узи нима ? -деган савол туради. Ислом бу Оллохга курмай туриб ишониш дегани яни пайгамбарлари оркали унинг айтган сузларини тугри деб тан олиш ва унга чин дилдан ишониш яни Ал иймони бил тасдики калбан пайгамбарларнинг хаклигини унинг тузган шариятини калбан тасдик килмасанг бу иймон хисобланмайди. Шарият нима бу яшаш учун тузилган конуний бир йул. Икинчи уринда конутитуция. Конутитуция хам яшаш учун яралган конуний бир йул . Шарият Оллох конунларига асосланган Каниституция халк иродасига асосланган . мусилмонлар шариятга буйин синиши фукоралар каниституцияга буйин синиши керак . Кониститутция халкнинг иродасини ифода этади шарият Оллохнинг иродасини ифода этади. Иккала холда хам бировга биров зулим килиши уни такирлаши унга нохак зуровонлик килиши ор номусини поймол килиши мумкин эмаслиги батафсил ёзиб куйилган. Биз масчидга кирсак шариятга ташкарида каниституцияга буйсинишимиз шарт кониституциянининг энг юкори органи бу халк шариятнинг юкори органи бу Оллох икала жамият хам адолат устинига курилиши шарт акс холда адолатсизлик конун олдида жавобгар килади . Призидентни халк сайлайди ва у уз касамиётларига содик колган холда уз фукораларинг хак хукикларини таминлаб беради . Шариятда Пайгамбарлар фатво чикаради у Оллох конунларига мос келиши керак улар Оллох олдида жавобгардирлар. Кониституцион жамиятда Приздент формон чикаради Уз хати харакатлари билан приздент халки олдида жавобгардир . энди биз бугунги хаётга кайтамиз ким конуституцияга амал килади ким шариятга амалкилади кани шарият кани кониституция щариятда бойлик Оллохники конустиутцияда бойлик халкники уни адолатли тасаруф этиш шариятда пайгамбарларга берилган кониституцияда приздентка . Адля вазри, Мудофа вазири, прокротура , иктисодиёт вазири молия вазри статистика вазири олийсуд барча давлат органлари шу халкнинг хак хукукларини таминлаб бершга мажбур булган мутасади органлардир улар халк бойликларини тасаруф этиб уларнинг яшаш тарзига жавобгардир чунки халк уз хукукклари ни уларнинг кулига топширгандир. Пайгамбар уз кавмига ёлгон сузламаган Оллохнинг хак сузини уз умматларга етгазган Приздентлар хам ёлгон сузлаши мумкин эмас уз халки олдида Пайгамбарни хам приздентни хам хак ёки нохак эканлигини халк белгилайди улар уз халки олдида жавобгардир . хамма нарса учун халки олдида хисобат бериши шарт. Шундае эка энди навгат кониституцйион нуктаи назардан хукимдор булган халкка. Хар битта инсон уз хатти харакати учун уз халки олдида хисоб беради шундае килиб халк узини узи назорат килиб адолат устини урнатилади. Энди менинг шу халк ечиши учун берадиган саволларим бор?.1 агар давлат органлари порахур лик килса бойларга камбагалларнинг хукукларини бериб юборса адолат устини булиши мумкинма. Олам пойдо булгандан бери инсон кузи бойликдан туйган эмас. Конуституцион жамият бойликлари эвазига узининг чегарасиз хисийётларини бошкаларнинг эвазига кондириб факат узини хакдеб биладиган жамиятдир. Асли узи угри бошкаларнинг хакидан шуларни туплаган ва жамиятдан адолатни талаб килган жамиятдир э инесонлар кандай килиб мен бошкаларнинг бойлигини узиники килиб олган инсонга уники килиб бера оламан.. Прокрор хоким судия кузини юмгани учун яхши яшаеди . Мулкдор мулкка эгалик килгани учун пул беради. Фравон шундае яшаган ва узини худо деб билган биз эса узини худоман деб билганлар жамиятда ящамокдамиз. Балким бойлар хам адолатли карорлар чиказишса хаётда адолатли жамият тузилар менинг истагим Оллохнинг халифалигини халк иродаси билан ифода этиш биз учун мухим деб уз келажагимиз учун адолатли жамият колдиришимиз акли жамият учун зарур деб биламан. Мен шууринда халкуртасида келиб чикан нохакликларни фикир билан ечиш мумкинку уриш билан эмас нохат бу шунчалар кейин булса утганларни мен хакикат излаб уз жонларини фидо килган инсонлар деб билиб бугин уша хатоларни кайтармасдан фикирларимизни бир жойга куйиб бир харакатга каеламиз деб уйлайман. меннг фикиримга кушилганларни бирлашишга таклиф киламан бунинг учун тинч давлат акилли халк ва адолатли олимлар керак булади. Агар биз демакратик давлат мустакил озод давлат булсак бунга сузсиз тусик булиши мумкин эмас деб биламан. Чунки хар бита халк конуституцион нуктаи назардан уз такдирини узи белгилайди. Мен камокларда ётган вахобий хизби тахрир ва бошка окимлар олимларимизнинг калта фикирлашидан деб уйлайман жиноятчи билан илим уртасида ката тусик бор деб уйлайман адашганлар тугри йул топиши учун комокда утириши шарт эмас деб биламан шунинг учун ахли сунна вал жамоа тузилиши ва мутадил дин ва адолатли жамият барпо этиш бизнинг ва халкимизнинг ва бутун дуниё халкларининг азалий орзуси деб биламан. Бундай мухитни топиш ва дуниёга илим бериш узбек халкига мос булган холат бутун халкларни бирлаштириш шундае кичкина давлатнинг идрокидан келиб чикса демак бутун дуниё Берунийнинг кулида булганлигига шубхасиз ишонса булади.

Хурмат ва ихтром ила

Оллохнинг ожиз кули Хаким угли Олим.
     04-08-2011 11:26 (link)
Re: Жаннат йук болди,жаханнам макон.Хожиакбар Умар.
БИСМИ АЛЛОХУ АЛРАХМОННИЛ АЛРАХИМ

Асслому алайкум хурматли жамоа сизларни бугун безовта килганимнинг сабаби биз Бугин Оллохнинг уйида хак сузларни эшитиш учун ва адолат урнатиш учун ва халифалик урнатиш ва халифалик нима у кандай урнатилади унинг бизга кандае ахамияти бор бизга унинг нима нафи тегади конуституция билан унинг уртасидаги фарк хакида суз юритамиз деб уйлайман. Биринчи уринда ислом узи нима ? -деган савол туради. Ислом бу Оллохга курмай туриб ишониш дегани яни пайгамбарлари оркали унинг айтган сузларини тугри деб тан олиш ва унга чин дилдан ишониш яни Ал иймони бил тасдики калбан пайгамбарларнинг хаклигини унинг тузган шариятини калбан тасдик килмасанг бу иймон хисобланмайди. Шарият нима бу яшаш учун тузилган конуний бир йул. Икинчи уринда конутитуция. Конутитуция хам яшаш учун яралган конуний бир йул . Шарият Оллох конунларига асосланган Каниституция халк иродасига асосланган . мусилмонлар шариятга буйин синиши фукоралар каниституцияга буйин синиши керак . Кониститутция халкнинг иродасини ифода этади шарият Оллохнинг иродасини ифода этади. Иккала холда хам бировга биров зулим килиши уни такирлаши унга нохак зуровонлик килиши ор номусини поймол килиши мумкин эмаслиги батафсил ёзиб куйилган. Биз масчидга кирсак шариятга ташкарида каниституцияга буйсинишимиз шарт кониституциянининг энг юкори органи бу халк шариятнинг юкори органи бу Оллох икала жамият хам адолат устинига курилиши шарт акс холда адолатсизлик конун олдида жавобгар килади . Призидентни халк сайлайди ва у уз касамиётларига содик колган холда уз фукораларинг хак хукикларини таминлаб беради . Шариятда Пайгамбарлар фатво чикаради у Оллох конунларига мос келиши керак улар Оллох олдида жавобгардирлар. Кониституцион жамиятда Приздент формон чикаради Уз хати харакатлари билан приздент халки олдида жавобгардир . энди биз бугунги хаётга кайтамиз ким конуституцияга амал килади ким шариятга амалкилади кани шарият кани кониституция щариятда бойлик Оллохники конустиутцияда бойлик халкники уни адолатли тасаруф этиш шариятда пайгамбарларга берилган кониституцияда приздентка . Адля вазри, Мудофа вазири, прокротура , иктисодиёт вазири молия вазри статистика вазири олийсуд барча давлат органлари шу халкнинг хак хукукларини таминлаб бершга мажбур булган мутасади органлардир улар халк бойликларини тасаруф этиб уларнинг яшаш тарзига жавобгардир чунки халк уз хукукклари ни уларнинг кулига топширгандир. Пайгамбар уз кавмига ёлгон сузламаган Оллохнинг хак сузини уз умматларга етгазган Приздентлар хам ёлгон сузлаши мумкин эмас уз халки олдида Пайгамбарни хам приздентни хам хак ёки нохак эканлигини халк белгилайди улар уз халки олдида жавобгардир . хамма нарса учун халки олдида хисобат бериши шарт. Шундае эка энди навгат кониституцйион нуктаи назардан хукимдор булган халкка. Хар битта инсон уз хатти харакати учун уз халки олдида хисоб беради шундае килиб халк узини узи назорат килиб адолат устини урнатилади. Энди менинг шу халк ечиши учун берадиган саволларим бор?.1 агар давлат органлари порахур лик килса бойларга камбагалларнинг хукукларини бериб юборса адолат устини булиши мумкинма. Олам пойдо булгандан бери инсон кузи бойликдан туйган эмас. Конуституцион жамият бойликлари эвазига узининг чегарасиз хисийётларини бошкаларнинг эвазига кондириб факат узини хакдеб биладиган жамиятдир. Асли узи угри бошкаларнинг хакидан шуларни туплаган ва жамиятдан адолатни талаб килган жамиятдир э инесонлар кандай килиб мен бошкаларнинг бойлигини узиники килиб олган инсонга уники килиб бера оламан.. Прокрор хоким судия кузини юмгани учун яхши яшаеди . Мулкдор мулкка эгалик килгани учун пул беради. Фравон шундае яшаган ва узини худо деб билган биз эса узини худоман деб билганлар жамиятда ящамокдамиз. Балким бойлар хам адолатли карорлар чиказишса хаётда адолатли жамият тузилар менинг истагим Оллохнинг халифалигини халк иродаси билан ифода этиш биз учун мухим деб уз келажагимиз учун адолатли жамият колдиришимиз акли жамият учун зарур деб биламан. Мен шууринда халкуртасида келиб чикан нохакликларни фикир билан ечиш мумкинку уриш билан эмас нохат бу шунчалар кейин булса утганларни мен хакикат излаб уз жонларини фидо килган инсонлар деб билиб бугин уша хатоларни кайтармасдан фикирларимизни бир жойга куйиб бир харакатга каеламиз деб уйлайман. меннг фикиримга кушилганларни бирлашишга таклиф киламан бунинг учун тинч давлат акилли халк ва адолатли олимлар керак булади. Агар биз демакратик давлат мустакил озод давлат булсак бунга сузсиз тусик булиши мумкин эмас деб биламан. Чунки хар бита халк конуституцион нуктаи назардан уз такдирини узи белгилайди. Мен камокларда ётган вахобий хизби тахрир ва бошка окимлар олимларимизнинг калта фикирлашидан деб уйлайман жиноятчи билан илим уртасида ката тусик бор деб уйлайман адашганлар тугри йул топиши учун комокда утириши шарт эмас деб биламан шунинг учун ахли сунна вал жамоа тузилиши ва мутадил дин ва адолатли жамият барпо этиш бизнинг ва халкимизнинг ва бутун дуниё халкларининг азалий орзуси деб биламан. Бундай мухитни топиш ва дуниёга илим бериш узбек халкига мос булган холат бутун халкларни бирлаштириш шундае кичкина давлатнинг идрокидан келиб чикса демак бутун дуниё Берунийнинг кулида булганлигига шубхасиз ишонса булади.

Хурмат ва ихтром ила

Оллохнинг ожиз кули Хаким угли Олим.
Алий Алий      04-08-2011 20:20 (link)
Re: Жаннат йук болди,жаханнам макон.Хожиакбар Умар.